Všeobecné zmluvné podmienky

 

1) ZMLUVNÉ STRANY

Dodávateľ: Hotel Stupka, prevádzka spoločnosti Tále, a.s. – poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej aj len „hotel“ alebo „dodávateľ“).

Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s hotelom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích, stravovacích, wellness, ako aj iných služieb zo strany hotela na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len „odberateľ“ alebo objednávateľ“ alebo „hosť“).

2) REZERVÁCIA SLUŽIEB

2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou:

 • telefonickou,
 • písomnou,
 • elektronickou.

2.3. Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko hosťa, v prípade právnickej osoby jej názov a IČO,
 • termín čerpania hotelových služieb,
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, emailový kontakt,
 • spôsob úhrady za služby, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa fakturačné údaje,
 • rozsah a druh objednaných služieb.

2.4. Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách, a to potvrdením objednávky, resp. rezervácie alebo jej zamietnutím.

2.5. Na základe potvrdenia objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. Potvrdením objednávky zo strany hotela je zmluva týkajúca sa potvrdených služieb medzi hotelom a odberateľom (hosťom) uzatvorená, avšak ustanovenie bodu 3.9. týchto Všeobecných zmluvných podmienok tým nie je dotknuté (povinnosť hotela poskytnúť služby nastane až zaplatením zálohy).

Uzavretím zmluvy s hotelom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre hotel aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

3) CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov ku dňu potvrdenia objednávky, resp. rezervácie.

3.2. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu ceny poskytovaných služieb počas kalendárneho roka.

3.3. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná, no v prípade, ak dôjde k takému výraznému zvýšeniu vstupných nákladov hotela na energie, tovary a médiá (napr. plyn, elektrina, teplo, tovary a pod.) potrebné pre poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy a s tým spojenému nárastu cien tovarov a služieb, že hotel už nebude schopný poskytnúť objednané služby a tovary za ceny, ktoré boli objednávateľovi v minulosti potvrdené, má hotel právo ceny objednaných tovarov a služieb zvýšiť, ak v čase zvýšenia cien podľa cenníka hotela zostáva do dátumu čerpania služieb podľa potvrdenej objednávky viac ako 60 dní; za ukazovateľ výrazného zvýšenia vstupných nákladov hotela sa považuje skutočnosť, ak aktuálne ceny objednaných tovarov a služieb podľa cenníka hotela sú o 10% vyššie ako ceny uvedené v potvrdenej objednávke. O nových cenách je hotel povinný objednávateľa informovať najneskôr dva mesiace pred čerpaním služieb podľa potvrdenej objednávky. Objednávateľ má z dôvodu oznámeného zvýšenia cien právo v rámci storno podmienok zrušiť potvrdenú objednávku do 30 dní pred dátumom čerpania služieb, pričom v tomto prípade bude objednávateľovi vrátená záloha v plnej výške. Bez odsúhlasenia nových cien objednávateľom nemá hotel právo účtovať objednávateľovi vyššie ceny spojené s výrazným zvýšením vstupných nákladov hotela. V prípade, že objednávateľ nepotvrdí nové zmenené ceny do 7 dní odo dňa oznámenia mu nových cien hotelom, hotel má právo od zmluvy v rámci storno podmienok odstúpiť, resp. zrušiť potvrdenú objednávku, pričom v tomto prípade hotel nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy, resp. zrušenia objednávky.

3.4. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.5. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.

3.6. V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie, a to v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

3.7. Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

3.8. Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu alebo obsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, musia byť vopred odsúhlasené generálnym riaditeľom spoločnosti a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve (alebo v inej písomnej zmluve), prípadne uvedené priamo v odberateľom písomne potvrdenej cenovej ponuke hotela; takéto písomné dojednania majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

3.9. Zálohová platba pre individuálne rezervácie

Hotel má právo žiadať od objednávateľa /odberateľa/ hosťa garanciu za pobyt formou zálohovej platby do výšky 100% najneskôr 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou až v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet spoločnosti.

3.10. Zálohová platba pre skupinové rezervácie

 1. a) Hotel má právo žiadať od objednávateľa /odberateľa/ zálohovú faktúru za rezervované ubytovacie služby vo výške 100% so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Hotel môže požadovať od objednávateľa /odberateľa/ zálohovú platbu aj za stravovacie, wellness a iné doplnkové služby, ktoré neboli súčasťou zálohovej faktúry za ubytovacie služby a to 30 dní pred nástupom na pobyt, so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, pričom najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musia byť presne špecifikované objednané ubytovacie, stravovacie, wellness, doplnkové služby a zároveň na účet hotela uhradená záloha vo výške 100% z celkových objednaných služieb.
 2. b) Hotel má právo žiadať od objednávateľa /odberateľa/ zálohovú platbu za stravovacie služby vo výške 100% v prípade, že si hosť /odberateľ/ objednáva v hoteli len stravovacie služby bez služieb ubytovacích alebo ostatných doplnkových služieb.
 3. c) Hotel má právo žiadať od objednávateľa /odberateľa/ zálohovú platbu za prenájom rezervovaných konferenčných priestorov vo výške 100% v prípade, že si hosť /odberateľ/ objednáva v hoteli len prenájom konferenčných priestorov bez služieb ubytovacích, stravovacích a ostatných doplnkových služieb.
 4. d) Dňom pripísania zálohovej platby na účet hotela vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK04 0900 0000 0003 0014 6255, SWIFT: GIBASKBX je objednávka zo strany hotela potvrdená a pre hotel záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľa až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín za rezervovaný. Zaplatená zálohová platba bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) na základe reálne čerpaných služieb hosťom /odberateľa/. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru včas neuhradí, hotel je oprávnený rezerváciu zrušiť.

3.11. Zálohovú platbu možno zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela,
 • prevodom na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s. SK04 0900 0000 0003 0014 6255, SWIFT: GIBASKBX, pričom ako variabilný symbol objednávateľ použije číslo rezervácie alebo číslo faktúry,
 • platobnou kartou formou on-line rezervácie.

4) STORNO PODMIENKY

4.1. Hotel je oprávnený požadovať od objednávateľa nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

• 14 až 8 dní pred nástupom = 50% z celkovej ceny
• 7 a menej dní pred nástupom = 100% z celkovej ceny
• V prípade predčasného ukončenia pobytu a nenastúpenia na pobyt bude hotel účtovať 100% z ceny objednaných služieb
• Na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 14 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt

4.2. Objednávateľ rezerváciou ubytovacích a s tým súvisiacich služieb podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok súhlasí a berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený v prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku objednávateľa na vrátenie objednávateľom uhradenej ceny rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb voči pohľadávke dodávateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú.

4.3. V prípade, že hosť /odberateľ/ objedná a zálohovou platbou uhradí zálohu za ubytovacie služby, ktoré predpokladajú vyťaženosť ubytovacej kapacity viac ako 50%, v prípade zrušenia takejto rezervácie sa odberateľovi/hosťovi účtuje storno poplatok vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do doby 15 dní pred začiatkom čerpania objednaných služieb. Storno služieb 15 dní a menej pred začiatkom čerpania služieb sa riadi bodom 4.1.

4.4. Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je odberateľ povinný objednať, resp. spresniť počet jedál minimálne tri dni vopred. V prípade, že bude skutočný počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených odberateľom väčší, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že celkový počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál. V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, hotel účtuje odberateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi hotelom a odberateľom. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky odberateľa predstavuje zmluvnú pokutu, na ktorú nárok hotelu vzniká následkom porušením zmluvných povinností zo strany objednávateľa odobrať dohodnutý počet jedál.

4.5.  Organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ zásadne nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami prípadne nápojmi, okrem prípadov, keď to bolo výslovne dohodnuté s hotelom v písomnej forme. V takýchto prípadoch je hotel oprávnený účtovať organizátorovi servisný poplatok resp. korkovné.

4.6. V prípade zrušenia procedúry v deň objednaného termínu menej ako 2 hodiny pred konaním procedúry sa odberateľovi účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny objednanej procedúry. Uvedený storno poplatok vo výške 100% sa hosťovi účtuje aj v prípade, že sa hosť na objednanú procedúru nedostaví.

V prípade zrušenia objednanej procedúry v deň objednaného termínu viac ako 2 hodiny pred konaním procedúry sa účtuje odberateľovi storno poplatok vo výške 30 % z ceny objednanej procedúry. Pri skupinovej rezervácii (2 a viac osôb) sa účtuje storno poplatok vo výške 100% v prípade zrušenia procedúry v deň objednaného termínu.

4.7. Postup zmluvných strán v prípade Vis major (Vyššia moc)

Vyššia moc (lat. Vis major) je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti. V dôsledku Vis major vznikne prekážka v plnení zmluvných povinností, nezávisle od vôle ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Prekážkou sa na účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok rozumie najmä živelná udalosť, vojnový konflikt, revolúcia, teroristická činnosť, epidémia chorôb, skutočnosti vnútroštátneho charakteru (celonárodné štrajky, opatrenia legislatívneho charakteru). V takomto prípade (vzniku Vis major) hotelu nevzniká povinnosť poskytnúť objednávateľovi dohodnuté služby vôbec alebo len v následne individuálne dojednanom rozsahu a objednávateľovi nevzniká povinnosť využiť objednané služby v rezervovanom termíne.

4.7.1. Povinnosťou zmluvných strán je túto skutočnosť (vznik Vis major) oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu; hotel si túto povinnosť splní aj zverejnením oznamu o vzniku Vis major na internetovej stránke hotela.

4.7.2. Vyššia moc je dôvodom prípadného neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

4.7.3. V prípade, ak dôjde k prekážke v plnení zmluvných povinností na strane hotela alebo objednávateľa z dôvodu vyššej moci, sú zmluvné strany povinné dohodnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy (nový rozsah služieb, nový termín poskytnutia alebo využitia služby), pričom zo strany hotela je táto povinnosť splnená tým, že v rámci svojich kapacitných možností umožní objednávateľovi využiť hotelom poskytované služby v pôvodne dohodnutej hodnote (cene) v dobe 12 mesiacov od pôvodne dohodnutého termínu začatia využívania služieb objednávateľom; ak v uvedenej dobe 12 mesiacov objednávateľ služby hotela nevyužije, platí, že objednávateľ svoju objednávku v celom rozsahu stornoval so storno poplatkom vo výške 100% z ceny objednaných služieb. Objednávateľ nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku Vis major alebo iných okolností vylučujúcich zodpovednosť.

4.7.4. V prípade zrušenia masáže, procedúry, má hotel právo účtovať hosťovi storno poplatok vo výške:

a)50% z ceny procedúry, masáže v deň zrušenia služby objednaného termínu

b)100% z ceny procedúry, masáže 2 hodiny a menej pred objednaným termínom

4.7.5. V prípade, že sa hosť na objednaný termín procedúry, masáže nedostaví načas, hotel účtuje hosťovi storno vo výške 100% z ceny procedúry, masáže.

5) POSKYTOVANÉ UBYTOVACIE, STRAVOVACIE A WELLNESS SLUŽBY

5.1. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr od 15.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

5.2. V prípade individuálnych požiadaviek (late check-in, late check-out, manželské lôžko, oddelené lôžka, detská postieľka, babysitting, atď.) má právo klient recepciu hotela na telefónnom čísle +421 48 6712 601 alebo e-mailom na stupka@tale.sk.

5.3. V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu, je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do 22.00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný vrátiť zálohovú platbu hosťovi.

5.4. Ak sa hosť ubytuje pred 6.00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše.

5.5. Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 11.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11.00 hod., je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

5.6. V prípade, ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel zo závažných dôvodov ubytovanie hosťovi neposkytne, je hotel povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela.

5.7. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než ktoré bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5.8. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému zo zamestnancov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade hotel odporúča využite aj zabudovaného trezoru v hotelovej izbe, avšak prednostne trezoru na recepcii hotela.

5.9. Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej objednávke. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu.

5.10. V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Ak nie je vopred písomne dohodnuté inak, konzumovanie vlastných potravín a nápojov sa pokladá za podstatné porušenie zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel okamžite ukončiť s hosťom zmluvný vzťah (odstúpiť od zmluvy) bez nároku na refundáciu zo strany hotela.

5.11. V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov, prístrojov určených na osobnú hygienu a podobne.

5.12. Room service sa spoplatňuje 30% prirážkou k cenníkovým cenám.

5.13. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať a sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samé v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom alebo iným zvieraťom.

5.14. Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.

5.15. Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku pomoc. Hotel je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky hotela súvisiace s ošetrením hosťa. Rýchlu záchrannú službu si môže privolať sám priamo z hotelovej izby, kde je na viditeľnom miestne umiestnené číslo integrovanej záchrannej služby 112.

5.16. Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou.

5.17. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

5.18. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do hotela.

5.19. Hotel je oprávnený pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak:

a) hosť úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

b) obťažuje svojím správaním ostatných hostí,

c) zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,

d) z dôvodu vyššej moci.

5.20. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.

5.21. Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.

5.22. Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru hotela, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie majetku hotela, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky hotela vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

5.23. Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

5.24. Hosť je povinný riadiť sa platným prevádzkovým poriadkom v priestore Spa a Wellness a to:

a) vstup detí je povolený len v sprievode dospelej osoby, rodičia zodpovedajú za svoje deti,

b) po 19:00 hod. je bazén k dispozícii len dospelým osobám,

c) dodržiavať kľudový režim,

d) hotelový bazén je relaxačný, platí zákaz skákania do vody, používať nafukovacie predmety, lopty,

e) nevyrušovať hostí počas pobytu využívaním mobilu na uskutočnenie a prijímanie hovorov,

f) nekonzumovať vlastné nápoje a jedlá v celom priestore wellness,

g) konzumácia nápojov a jedál je povolená len v hotelovej rešturácii,

h) nie je povolené nosiť jedlá a nápoje k bazénu alebo v jeho blízkosti a to z hygienických dôvodov a z dôvodu bezpečnosti hostí.

i) pre vstup do sauny, pary vstupovať v plachte, nie v plavkách a obuvi,

j) hosťom pod vplyvom omamných látok, alkoholu nie je umožnený vstup do wellness z bezpečnostných dôvodov,

k) počas pohybu v priestore nosiť plážovú obuv alebo hotelové papučky, zvýšené riziko pošmyknutia sa,

l) celý hotel je nefajčiarsky, fajčenie je povolené len na miestach označených a na to určených,

m) nie je povolené fajčiť na lebo pri lehátku, v priestore, kde sa podávajú jedlá a nápoje, pri bazéne

n) personál hotela má právo odložiť veci hosťa z lehátka, ktoré je umiestnené v relaxačnej zóne wellness v prípade, ak hosť lehátko nevyužíva viac ako 30 minút,

o) na lehátkach nie je povolené opaľovať sa „hore bez“, mať odhalené intímne časti mimo využívania služieb sauny, pary, ochladzovacích zariadení,

p) vstup do wellness sa neodporúča hosťom, ktorí trpia zdravotnými ťažkosťami,

r) v prípade, že hosť nie je v hoteli ubytovaný, vstupuje do priestoru Spa a Wellness na základe zakúpeného vstupu. Ak hosť využíva služby Spa a Wellness nad rámec objednaného vstupu, hotel má právo hosťovi doúčtovať doplatok za každú ďalšiu začatú hodinu využívania služieb podľa aktuálne platného cenníka.

5.26. V prípade poskytovania služieb spojených s procedúrami, masážami je hosť povinný:

a) dodržať čas nástupu na objednanú procedúru.

b) V prípade, že sa hosť nedostaví na objednanú procedúru načas v termíne a v čase objednanej služby, hotel môže procedúru zrušiť a predať inému hosťovi a to bez nároku na vrátenie peňazí. V tomto prípade hotel účtuje storno vo výške 100% z procedúry.

c) v prípade, že sa hosť dostaví na objednanú procedúru, masáž neskôr, objednaný čas procedúry, masáže bude skrátený o čas meškania hosťa bez nároku na úpravu ceny za objednanú procedúru, masáž,

d) pred poskytnutím procedúry, masáže je hosť povinný dodržať hygienické požiadavky a pred procedúrou sa osprchovať.

e) pred poskytnutím procedúry je hosť povinný uviesť všetky možné zdravotné ťažkosti, ktoré potvrdí svojím podpisom v zdravotnom formulári,

f) hotel nenesie zodpovednosť na ujme na zdraví, ktorá bola spôsobená tým, že personál, ktorý poskytol službu nebol vopred informovaných o ťažkostiach, ktoré by za bežných okolností mohli byť vyhodnotené ako nežiadúce účinky procedúry,

g) nie je povolený vstup do masérskej miestnosti pre hosťa v obuvi a oblečení, povolený je vstup v župane, v hotelových papučkách, plážovej obuvi. Neubytovaný hosť je povinný využiť skrinku na prezlečenie.

5.27. V priestore Spa a Wellness hotel nezodpovedá za cennosti hosťa, ak neboli uložené do úschovne, trezoru na hotelovej recepcii.

5.28. V prípade, že hosť svojim správaním obťažuje iných hostí, prípadne sa nevhodne správa aj k hotelovému personálu, môže byť s hosťom ukončené poskytovanie služby vopred bez nároku na vrátenie ceny.

5.29. V prípade nerešpektovania prevádzkového poriadku vo wellness, môže byť poskytovanie služby pre hosťa zo strany hotela ukončené, bez nároku na vrátenie ceny.

6.) DARČEKOVÝ POUKAZ NA STRAVOVACIE A WELLNESS SLUŽBY (BEZ UBYTOVANIA)

6.1. Darčekový poukaz je určený pre čerpanie stravovacích a wellness služieb podľa cenníka platného v termíne čerpania služieb.

6.2. Darčekový poukaz je možné zakúpiť s ľubovoľnou nominálnou hodnotou, avšak minimálna výška zakúpeného kreditu darčekového poukazu je 100,00 €.

6.3. Darčekový poukaz je možné zakúpiť online: www. tale.sk alebo emailom infotale@tale.sk.

6.4. Pri kúpe darčekového poukazu online bude odberateľovi zaslané potvrdenie na jeho e-mail.

6.5. Odoslaním požiadavky na darčekový poukaz vyjadruje odberateľ súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, poskytnutím údajov v GDPR.

6.6. Platnosť darčekového poukazu je 1 rok od dátumu zakúpenia (ak nie je dohodnuté inak). Platnosť nie je možné predĺžiť.

6.7. Darčekový poukaz je prenosný.

6.8. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť. Nevyčerpané finančné prostriedky budú po uplynutí doby platnosti poukazu zúčtované ako objednané a nevyčerpané služby.

6.9. Na nákup darčekového poukazu sa nevzťahujú žiadne zľavy.

6.10. Počas vybraných termínov môže byť využívanie wellness služieb pre držiteľov darčekových poukazov z kapacitných dôvodov obmedzené. Platí pre termíny počas Veľkej noci, Vianoc, Silvestra, prázdnin a sviatkov, alebo počas vysokej obsadenosti hotela ubytovanými hosťami.

6.11. Wellness služby je potrebné rezervovať vopred na tel. čísle +421 48 6712 601 alebo stupka@tale.sk.

6.12. Odoslaním požiadavky na darčekový poukaz vyjadruje odberateľ súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami ako i súhlas so spracovaním osobných údajov, poskytnutím kontaktných údajov pre marketingové účely, využitím kontaktných údajov pre poskytovanie informácii ohľadom ponuky hotela, zasielaní oznámení o obmedzení prevádzky, zmene otváracích hodín, zmene cien služieb, o dôležitých oznámení vydané hotelom, oznámení týkajúcich darčekového poukazu.

7.) POBYTOVÝ DARČEKOVÝ PREUKAZ

7.1. Darčekový poukaz je možné zakúpiť online: www. tale.sk alebo emailom infotale@tale.sk.

7.2. Registrácia k darčekovému poukazu vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko odberateľa služieb, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu odberateľa, e-mailový kontakt, spôsob úhrady za služby, v prípade podnikateľa alebo inej právnickej osoby fakturačné údaje.

7.3. Darčekový poukaz je možné zakúpiť ako:

a) poukaz s nominálnou hodnotou minimálne 100€ s platnosťou jeden rok od zakúpenia, ktorý je možné využiť u prevádzkovateľa na ubytovacie, stravovacie, wellness a doplnkové služby; použitie kreditu na základe tohto poukazu je podmienené ubytovaním u prevádzkovateľa,

b) poukaz na pobytový balík z aktuálnej ponuky prevádzkovateľa s platnosťou jeden rok od zakúpenia. Počas vybraných termínov: Veľká noc, Silvester, Halloween jesenné prázdniny je potrebný doplatok podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ je v rámci kalendárneho roka oprávnený oznámením na svojej webovej stránke vymedziť aj ďalšie obdobie, kedy nie je možné poukaz uplatniť bez doplatku

c) darčekový poukaz na konkrétny termín v prípade zakúpenia balíka s podujatím; pokiaľ sa odberateľ zvoleného termínu nemôže zúčastniť, môže si vybrať náhradný termín v cene podľa aktuálnej cenovej ponuky, pričom od hodnoty pobytu a využitých služieb u prevádzkovateľa podľa aktuálnej cenovej ponuky u prevádzkovateľa mu bude odpočítaná hodnota darčekového poukazu.

7.4. Kúpou darčekového poukazu vyjadruje odberateľ svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

7.5. Platnosť darčekového poukazu je 1 rok od dátumu zakúpenia (ak nie je dohodnuté inak). Platnosť darčekového poukazu nie je možné predĺžiť.

7.6. Darčekový poukaz je prenosný a môže ním platiť aktuálny držiteľ poukazu.

7.7. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť; poukaz nie je teda možné refundovať ani stornovať. Nevyčerpané finančné prostriedky z hodnoty darčekového poukazu budú po uplynutí doby platnosti poukazu prevádzkovateľom zúčtované ako objednané a nevyčerpané služby.

7.8. Odberateľ si rezervuje služby na základe darčekového poukazu podľa pokynov, ktoré dostane e-mailom, alebo podľa pokynov na webovej stránke prevádzkovateľa www.tale.sk.

7.9. Na nákup darčekových poukazov a ich čerpanie sa nevzťahujú žiadne zľavy.

8) ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

8.2. Odberateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku hotela, a to aj zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú odberateľ v hoteli objednal.

9) INÉ SANKCIE A POKUTY

9.1. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako

a) zákaz fajčenia v priestoroch hotela,

b) zákaz fajčenia v hotelovej izbe, kúpeľni, chodbe, balkóne,

c) spustenie dymovej clony pri akciách v kongresovej sále,

d) používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela, môže byť zo strany hotela príslušnej osobe vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000,00 Eur.

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa uvedených právnych predpisov. Zároveň odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke(myslí sa tým objednávka služieb, ale aj darčekových poukazov a kariet, vstupeniek a podobne) za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv. Bližšie sú práva odberateľa vo vzťahu k ochrane osobných údajov uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov prístupnom na stránke www.tale.sk.

11) ÚČINNOSŤ

11.1.) Tieto VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY sú účinné od 01.04. 2023

Hotel Stupka, Tále 100,977 01 Brezno
Obchodné meno: Tále, a.s., Tále 100, 977 01 Brezno
IČO: 36 028 631
IČ DPH: SK 2020083956
Zapísaná v Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 478/S