fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY LYŽIARSKEHO STREDISKA SKI TÁLE, NÍZKE TATRY

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre zimnú lyžiarsku sezónu 2022/2023 vydané spoločnosťou Tále, a.s., so sídlom Tále 100, 977 01 Horná Lehota, IČO: 36028631, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 478/S (ďalej len „Tále, a.s.“ alebo len „prevádzkovateľ“), upravujú poskytovanie služieb – prepravu lyžiarskymi vlekmi, využívanie lyžiarskych tratí, areálu lyžiarskeho strediska Ski Tále (vrátane príjazdovej cesty do strediska, odstavných plôch atď.) a úpravu práv a povinnosti s tým súvisiacich.
 2. Kúpou akéhokoľvek skipasu, využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom, zdržiavaním sa v areáli lyžiarskeho strediska Ski Tále sa návštevníci zaväzujú dodržiavať ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, Bieleho kódexu a pokyny osôb poverených prevádzkovateľom.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky podľa potreby upraviť, pričom zmena podmienok je platná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webe www.tale.sk.
 4. VYMEDZENIE POJMOV

4.1 Areál lyžiarskeho strediska Ski Tále – pozemky vo vlastníctve alebo nájme prevádzkovateľa zodpovedajúce grafickému zobrazeniu na mapách zverejnených na webe www.tale.sk.

4.2 Návštevník – každá fyzická osoba, nachádzajúca sa  v areáli lyžiarskeho strediska Ski Tále

4.3 Skipas – je časovo ohraničené oprávnenie, ktoré umožňuje počas jeho platnosti neobmedzene využívať lyžiarske vleky, ktoré sú k dispozícii a sú aktívne v čase použitia tohto oprávnenia podľa podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou pre používanie skipasu je vlastníctvo/držba karty, na ktorej je zapísané časovo ohraničené oprávnenie. Kúpou skipasu dochádza zároveň k uzatvoreniu poistnej zmluvy na úrazové poisteni držiteľa skipasu. Platnosť  oprávnenia v danej zimnej sezóne stanovuje typ skipasu.                                                                                         

Ide o:

 1. hodinový skipas – je platný na časové obdobie uvedené na skipase od okamihu aktivácie karty, t.j. od okamihu jeho prvého použitia v danom dni, avšak neplatí dlhšie ako do ukončenia prevádzkovej doby lyžiarskych vlekov v danom dni;
 2. denný skipas – je platný na stanovený za sebou idúci počet dní, ktorý je uvedený na skipase, od okamihu aktivácie karty, nezáväzne od hodiny, v ktorej sa karta aktivovala, ale nie na dlhšie ako do ukončenia prevádzkovej doby lyžiarskych vlekov v posledný deň platnosti skipasu;
 3. skipas na počet jázd – je platný na stanovený počet jázd, je možné ho využiť kedykoľvek do konca lyžiarskej sezóny.

4.4 Bezkontaktná čipová karta – nosič časového oprávnenia vyplývajúceho zo zakúpeného skipasu, je vlastníctvom prevádzkovateľa.

4.5 Lyžiarska trať – zjazdovka upravená a určená prevádzkovateľom na zjazdové lyžovanie, snowboarding, bežecká trať na bežecké lyžovanie.

4.6 Lyžiarsky vlek – dopravný prostriedok zabezpečujúci prepravu osôb na zjazdovke.

 1. PREVÁDZKA A PREVÁDZKOVÁ DOBA

5.1 Prevádzka jednotlivých lyžiarskych vlekov je závislá od konkrétnych poveternostných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, hustého sneženia, hmly, výpadku elektrickej energie a podobne.

5.2 Prevádzkovateľ strediska Ski Tále spustením vlekov do prevádzky garantuje, že zjazdovky sú dostatočne upravené a spôsobilé na bezpečné užívanie. Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za zmenu kvality tratí a kvality snehu počas prevádzkovej doby vplyvom poveternostných podmienok.

5.3 Prevádzková doba lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí je určovaná spoločnosťou Tále, a.s. v závislosti od poveternostných a prevádzkových podmienok v stredisku Ski Tále. TOP SEZÓNA: 24. 12. 2023 – 07. 01. 2024. HLAVNÁ SEZÓNA: do 23. 12 2023 a od 08. 01. 2024 do konca sezóny.

5.4 Pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak, prevádzková doba lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Tále je od 9:00 do 16:00 hod. počas denného lyžovania a od 18:00 do 21:00 hod. počas večerného lyžovania.

5.5 V termíne od začiatku zimnej lyžiarskej sezóny do ukončenia zimnej lyžiarskej sezóny 2023/2024 v čase od 16:00 hod. do 9:00 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! V čase uzatvorenia zjazdoviek sa zakazuje na ne vstupovať! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových  s rozvinutým lanom!

5.6 Spoločnosť Tále, a.s. je oprávnená jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu dopravných zariadení a lyžiarskych tratí. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí sú denne k dispozícii v pokladniach strediska Ski Tále, ako aj na internetových stránkach www.tale.sk  a www.holidayinfo.sk.

5.7 Prevádzkovateľ strediska prehlasuje, že v stredisku neprevádzkuje žiadne skialpinistické trate, preto využívanie zjazdoviek uvedeným spôsobom je ZAKÁZANÉ!

5.8 Je zakázané vstupovať na lyžiarske trate s domácimi zvieratami, stavať slalomové trate a rôzne prekážky bez súhlasu prevádzkovateľa, jazdiť na štvorkolkách a snežných skútroch bez súhlasu prevádzkovateľa, vstupovať na lyžiarske trate a lyžiarske vleky pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

5.9 Lyžiari mladší ako 15 rokov sú na zjazdovkách povinní chrániť si hlavu riadne upevnenou lyžiarskou prilbou.

5.10 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia v areáli a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať. Tiež sú povinní rešpektovať pokyny a usmernenia osôb poverených prevádzkovateľom.

5.11 Prevádzkovateľ používa na úpravu tratí a kontrolu areálu terénne snehové vozidlá (snežné pásové vozidlo, snežný skúter), ktoré vydávajú zvukové a svetelné signály. Vtedy je každý návštevník areálu povinný zvýšiť pozornosť, znížiť rýchlosť jazdy, vozidlo zďaleka obísť alebo zastaviť a nechať ho prejsť.

5.12 V prípade, že návštevník svojím správaním a konaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok, záujmy prevádzkovateľa alebo život, zdravie alebo majetok ostatných návštevníkov areálu lyžiarskeho strediska, je prevádzkovateľ oprávnený odoprieť návštevníkovi poskytnutie služieb prípadne využiť všetky právne prostriedky v súlade s právnymi predpismi na ochranu a predchádzanie vzniku škodám, pričom návštevníkovi nevzniká žiaden nárok na finančnú ani nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

5.13 Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť rozsah používania lyžiarskych tratí a lyžiarskych vlekov návštevníkmi v prípade lyžiarskych pretekov, organizovaných tréningov lyžiarskych klubov či iných akcií na čas trvania takýchto pretekov, tréningov či iných akcií. V stanovených prípadoch majú účastníci takýchto akcií prednosť v používaní lyžiarskych vlekov.

 1. SKIPASY

6.1 Návštevník má možnosť počas zimnej lyžiarskej sezóny 2023/2024 zakúpiť lyžiarsky lístok (ďalej len „skipas“) za ceny uvedené v Cenníku vydanom spoločnosťou Tále, a.s. na zimnú lyžiarsku sezónu 2022/2023. Zmeny cien a podmienok neplatia pre návštevníkov, ktorí už uzatvorili kúpnu zmluvu (kúpili si skipas).

6.2 Skipas vydáva spoločnosť Tále, a.s. výhradne vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Záloha za čipovú kartu je 2 EUR. Držiteľ skipasu môže vrátiť bezkontaktnú čipovú kartu v ktorýkoľvek deň až do konca zimnej lyžiarskej sezóny 2023/2024 v pokladniach strediska Ski Tále v čase od 9:00 do 16:15 hod. resp. počas večerného lyžovania v čase od 18:00 do 21:15 hod. Záloha za bezkontaktnú čipovú kartu vo výške 2 EUR bude vrátená v plnej výške len v prípade vrátenia nepoškodenej karty.

6.3 Vstup na zjazdovku je možný len s platným skipasom.

6.4 Skipas „večerné lyžovanie“ platí výhradne počas večerného lyžovania.

6.5 Skipas 1 deň (9:00 – 16:00 hod.) platí jeden deň počas prevádzkových hodín strediska v deň jeho zakúpenia alebo v deň uvedený na skipase. Skipas 1 deň neoprávňuje držiteľa na večerné lyžovanie.

6.6  2- a 3-denné skipasy platia odo dňa zakúpenia príslušného skipasu alebo odo dňa uvedeného na skipase po dobu nasledujúcich 2, resp. 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v závislosti od druhu viacdenného skipasu, ktorý si zákazník zakúpil. 2- a 3-denné skipasy neoprávňujú držiteľa na večerné lyžovanie okrem skipasov uvedených v bode 6.16.

6.7. 4- a 5-denné skipasy platia odo dňa zakúpenia príslušného viacdenného skipasu alebo odo dňa uvedeného na skipase po dobu nasledujúcich 7 kalendárnych dní (napr. v prípade skipasu 4 zo 7 počas ľubovoľných 4 kalendárnych dní v priebehu 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) v závislosti od druhu viacdenného skipasu, ktorý si zákazník zakúpil.

6.8  Deti do 5 rokov (vrátane) v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov s platným skipasom, lyžujú za 2 EUR. Na tento skipas sa nevzťahujú ďalšie zľavy. Pre uplatnenie nároku je nevyhnutné predložiť preukaz poistenca dieťaťa.

6.9 Seniori nad 60 rokov / držitelia ZŤP / ZŤP-S preukazu majú nárok na skipas v cene juniorského skipasu za podmienky predloženia občianskeho preukazu / preukazu ZŤP / ZŤP-S.

6.10 Hostia ubytovaní v hoteli Stupka a v dependence hoteli Golf, Tále majú nárok na 20 % zľavu z časových, jedno a viacdenných skipasov po predložení ubytovacieho preukazu. Na jeden ubytovací preukaz sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu.

6.11 Držitelia Horehronie Region Card majú nárok na 15 % zľavu z jedno až 5-denných skipasov po predložení tejto karty pri kúpe skipasu. Na jednu kartu sa vzťahuje zľava len na jeden skipas pre jednu osobu.

6.12 Zľava pre rodiny – 2 platiaci dospelí s 1 až̌ 4 deťmi majú́ 10% zľavu na jedno až 5-denné skipasy.

6.13 Skupinová zľava. Za skupinu sa považuje skupina min. 20 osôb. Pri kúpe rovnakého druhu skipasu sa poskytuje zľava 5% alebo 21. lístok zdarma. Vyžaduje sa menný zoznam členov skupiny a podpis vedúceho skupiny. Skupinové lístky kupuje, platí a prípadné reklamácie vybavuje výlučne jedna osoba (vedúci skupiny).

6.14 4-hodinový skipas región / celodenný skipas región: Podmienka kúpy a používania: preukázať sa dokladom o trvalom bydlisku v okrese Brezno.

6.15 Kombinovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.

7. POUŽÍVANIE ČIPOVEJ KARTY SO SKIPASOM

7.1 Bezkontaktnú čipovú kartu je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia. Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie karty (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta, platobné karty), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.

7.2 Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jednu čipovú kartu so skipasom, pretože môže dôjsť k aktivácii oprávnenia z inej karty tohto typu.

7.3 Každý prechod cez turniket a načítanie karty je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a zeleným svetlom na turnikete. Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.

7.4 Po prejdení cez turniket sa automaticky spustí časová blokácia karty (platí u časových skipasoch), ktorá znemožňuje použitie tej istej karty inou osobou.

7.5 Fyzická osoba, ktorá používa časové oprávnenie karty, je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu a riadiť sa pokynmi a príkazmi, ktoré z toho vyplývajú.

 1. STRATA, ODCUDZENIE A POŠKODENIE SKIPASU

8.1. Pri strate, odcudzení alebo poškodení skipasu nemá držiteľ skipasu  nárok na vrátenie zaplatenej sumy alebo alikvotnej čiastky prípadne na inú formu odškodnenia za dni nevyjazdené v dôsledku straty alebo odcudzenia skipasu.

 1. REKLAMÁCIA A NÁHRADA CESTOVNÉHO

9.1. Poskytovanie služieb spoločnosťou Tále, a.s. sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Návštevník má právo na poskytnutie služieb prepravy lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne. Reklamácie sa podávajú v pokladni lyžiarskeho strediska.

9.3. Návštevník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady prepravných služieb – neuskutočnenie prepravy), v zásade v deň vzniku reklamovanej udalosti, inak právo na reklamáciu zaniká.

9.4. Návštevník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť skipas. Prevádzkovateľ po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je návštevník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Návštevník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť vyžadovanú prevádzkovateľom.

9.5. Náhrada za skipas

9.5.1. Držiteľovi skipasu môže prevádzkovateľ poskytnúť náhradu  cestovného za deň, v ktorom sa neuskutočnila preprava v dôsledku výpadku prevádzky dopravného zariadenia na dobu dlhšiu ako 90 minút a zároveň došlo k zníženiu prepravnej kapacity dopravných zariadení strediska – v prípade, ak nie je ani jeden z vlekov H130 a H100 v prevádzke:

 1. a) v čase do 12:00 hod. má držiteľ skipasu nárok na náhradu cestovného, a to vo forme 1-dňového skipasu platného v stredisku Ski Tále.
 2. b) v čase od 12:00 hod. má držiteľ skipasu nárok na náhradu cestovného, a to vo forme 4-hodinového skipasu platného v stredisku Ski Tále.

9.5.2. Náhradný skipas sa poskytuje len na jedno a viacdenné skipasy a rodinné skipasy.

9.5.3. Náhradný skipas sa neposkytuje na 4-hodinové skipasy a večerné lyžovanie.

9.5.4. Nárok na získanie náhradného skipasu zaniká, pokiaľ držiteľ skipasu vykoná po spustení vlekov do prevádzky min. 1 prechod cez turniket.

9.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek návštevníka, poskytnutia náhrady cestovného, jeho spôsobu alebo výšky.

 1. Kúpou skipasu a využívaním služieb v stredisku Ski Tále sa návštevník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca  prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.tale.sk a dostupný v stredisku Ski Tále. Spoločnosť Tále, a.s. je oprávnená skipas znehodnotiť (zablokovať) a znemožniť tak návštevníkovi využívanie služieb v stredisku Ski Tále v prípade zistenia, že skipas na využívanie služieb lyžiarskeho strediska používa osoba, ktorá nie je oprávnená ho používať. Zľavnené skipasy sú platné len s preukazom preukazujúcim nárok na vydanie zľavneného skipasu. V prípade znehodnotenia skipasu z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania skipasu a z toho vyplývajúceho neoprávneného využívania služieb poskytovaných v stredisku Ski Tále) nemá návštevník nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných v stredisku Ski Tále, ani nárok na vrátenie návštevníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti.
 1. Skipas neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez súhlasu spoločnosti Tále, a.s. ako prevádzkovateľa a príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu  prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).
 2. Držiteľ skipasu kúpou a zaplatením skipasu berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté pri kúpe skipasu  sa spracovávajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov“) .
 3. Vzhľadom na povahu a konštrukciu prepravných zariadení  prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie na oblečení a výstroji spôsobené v prípade nepriaznivého počasia (dážď). Návštevník môže eliminovať prípadné škody dôsledným dodržiavaním lyžiarskej stopy na vleku vo vzdialenosti 0,5 metra od osi ťažného lana.
 4. Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného alebo tretej osoby, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako 90 minút, ako aj za všetky nepríjemnosti, nezávislé od konania zamestnancov prevádzkovateľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 12. 2023 a sú platné a účinné počas celej zimnej lyžiarskej sezóny 2023/2024. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Tále. Skipasy vydané spoločnosťou Tále, a.s., ktoré sú platné v iných lyžiarskych strediskách, sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v danom lyžiarskom stredisku.