Disciplinárny poriadok

GOLFOVÉHO KLUBU TÁLE


Tento disciplinárny poriadok bol schválený a vydaný Správnou radou na jej zasadnutí dňa 31.08.2022 v nasledovnom znení:

DISCIPLINÁRNY PORIADOK – GOLFOVÝ KLUB TÁLE
OBSAH:
ČASŤ I. – VŠEOBECNÁ ČASŤ
Článok 1 – Základné ustanovenia
Článok 2 – Výklad jednotlivých pojmov
Článok 3 – Predmet a pôsobnosť disciplinárneho poriadku

ČASŤ II. – OSOBITNÁ ČASŤ
Článok 1 – Disciplinárne previnenia – druhy, špecifikácia. Úmysel
Článok 2 – Disciplinárne sankcie – druhy, ukladanie, výkon

ČASŤ III. – KONANIE O DISCIPLINÁRNYCH PREVINENIACH
Článok 1 – Predmet a účel disciplinárneho konania
Článok 2 – Disciplinárna komisia
Článok 3 – Disciplinárne konanie na orgáne I. stupňa
Článok 4 – Upustenie od disciplinárnych sankcií. Ochranné opatrenia
Článok 5 – Disciplinárne konanie na orgáne II. stupňa

ČASŤ IV. – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČASŤ I. – VŠEOBECNÁ ČASŤ

Článok 1
Základné ustanovenia
1. GOLFOVÝ KLUB TÁLE (ďalej len ako ,,klub“ alebo ,,GKT“), so sídlom: Tále 100, 977 01 Horná Lehota, nachádzajúci sa v areáli Ski, Golf & Hotel Resort Tále je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je aj športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov.

2. Klub je oprávnený prostredníctvom svojich disciplinárnych orgánov rozhodovať o porušení pravidiel golfu a disciplinárnych previneniach, o porušení antidopingových pravidiel, pravidiel vyplývajúcich zo Stanov klubu a ostatných predpisov klubu a SKGA a ukladať disciplinárne sankcie za ich porušenie a určovať ochranné opatrenia.

3. Klub a všetky orgány v ňom pôsobiace vedú všetkých jeho členov a osoby nachádzajúce sa na ihriskách Gray Bear a Little Bear:
– ku vzájomnej úcte a rešpektu,
– k dodržiavaniu platných právnych predpisov SR a predpisov EÚ,
– k dodržiavaniu všetkých platných vnútorných predpisov klubu, predpisov SKGA,
– k rešpektovaniu práv a oprávnených záujmov klubu.

Článok 2
Výklad jednotlivých pojmov
1. Na účely tohto disciplinárneho poriadku sa rozumie pod pojmom:
a) člen klubu, a to:
– fyzická osoba, ktorá ma ku klubu členský vzťah (riadny, juniorský člen);
– fyzická osoba, ktorá má priamo ako podnikateľ alebo prostredníctvom právnickej osoby ku klubu členský vzťah alebo sa podieľa na financovaní nákladov klubu (kolektívny člen);
– iná osoba s klubovou príslušnosťou (napr. čestný člen).
b) disciplinárne konanie – konanie, v ktorom sa prejednáva disciplinárne previnenie spôsobené:
1. členmi klubu,
2. reprezentantmi klubu,
3. riadiacim orgánom podujatia,
4. hráčmi.
c) riadiaci orgán podujatia – marshall, rozhodca alebo iná delegovaná osoba na konkrétne podujatie klubom alebo riadiacim orgánom klubu;
d) člen orgánu klubu – člen štatutárneho alebo iného orgánu v rámci klubu;
e) disciplinárna komisia – komisia, ktorá prejednáva disciplinárne previnenia a ukladá disciplinárne sankcie, prípadne ochranné opatrenia;
f) iná komisia – iná komisia menovaná Správnou radou klubu podľa potrieb klubu;
g) hráč – hráč golfu, ktorý sa nachádza na ihrisku Gray Bear alebo Little Bear, a ktorý je zároveň členom iného klubu ako GKT;
h) disciplinárne previnenie – porušenie záväzného predpisu klubu, SKGA, všeobecne záväzného predpisu SR, EÚ; druhy a špecifikácia disciplinárnych previnení sa nachádzajú v tomto disciplinárnom poriadku;
i) previnilec – fyzická soba alebo právnická osoba, ktorá sa pravdepodobne dopustila disciplinárneho previnenia;
j) postihnutý – previnilec, ktorému bola právoplatne uložená disciplinárna sankcia;
k) disciplinárna sankcia – sankcia uložená za disciplinárne previnenie v zmysle tohto disciplinárneho poriadku;
l) ochranné opatrenie – opatrenie uložené za disciplinárne previnenie v zmysle tohto disciplinárneho poriadku;
m) reprezentant klubu – člen klubu reprezentujúci klub na turnaji alebo inom podujatí na území SR alebo mimo územia SR;
n) podujatie/turnaj – turnaj, iné podujatie organizované SKGA, členmi GKT alebo inými osobami na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear;
o) zavinenie – na zodpovednosť za disciplinárne previnenie stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ disciplinárny poriadok neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.

2. Ak sa v disciplinárnom poriadku používa pojem, ktorý je definovaný v Stanovách klubu, vykladá sa podľa platných Stanov klubu. Ak sa v disciplinárnom poriadku používa pojem, ktorý nie je definovaný v Stanovách klubu, tomto disciplinárnom poriadku alebo inom predpise klubu, prípadne SKGA, takýto pojem sa vykladá v súlade s jeho obvyklým použitím a významom.

Článok 3
Predmet a pôsobnosť disciplinárneho poriadku
1. Disciplinárny poriadok predstavuje vo všeobecnosti súbor opatrení, ktoré sú následkom disciplinárneho previnenia osôb uvedených v tomto článku (ďalej aj ako ,,disciplinárny poriadok“ alebo ,,poriadok“).

2. Disciplinárny poriadok upravuje druhy disciplinárnych previnení osôb uvedených v tomto článku, disciplinárnych sankcií a základné zásady ich ukladania, ochranné opatrenia, skutkové podstaty disciplinárnych previnení, samotné disciplinárne konanie vrátane odvolacieho konania a v neposlednom rade samotnú evidenciu disciplinárnych sankcií ochranných opatrení.

3. Osobitosti disciplinárnych previnení, disciplinárnych sankcií a ochranných opatrení, či disciplinárneho konania v golfe môžu byť upravené aj v osobitnom predpise príslušného riadiaceho orgánu golfu.

4. Disciplinárny poriadok sa nevzťahuje na pracovnoprávne konanie zamestnanca klubu, štatutárneho orgánu, prípadne člena iného orgánu klubu, alebo inej osoby pôsobiacej v klube. V sporných prípadoch rozhoduje správna rada klubu, či osloví SKGA alebo nie.

5. Pôsobnosť disciplinárneho poriadku:
a) územná – tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na disciplinárne previnenia, ku ktorým došlo:
1. na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear členmi klubu, hráčmi, reprezentantmi, riadiacim orgánom podujatia alebo hráčmi v súvislosti s činnosťou vykonávanou so zameraním klubu,
2. na území SR členmi klubu alebo reprezentantmi klubu v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci klubu,
3. mimo územia SR, ak sa ich dopustili reprezentanti klubu alebo členovia klubu s činnosťou vykonávanou v rámci klubu.
b) osobná – tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na disciplinárne previnenia spôsobených:
1. členmi klubu,
2. reprezentantmi klubu,
3. riadiacim orgánom podujatia,
4. hráčmi.
c) časová – tento disciplinárny poriadok sa z časového hľadiska posudzuje nasledovne:
1. Disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa disciplinárneho poriadku účinného v čase jeho spáchania previnilcom.
2. Disciplinárna sankcia a opatrenie sa ukladajú podľa disciplinárneho poriadku účinného v čase ich ukladania.

ČASŤ II. – OSOBITNÁ ČASŤ
Článok 1
Disciplinárne previnenia – druhy, špecifikácia. Úmysel
1. Za disciplinárne previnenie sa považuje porušenie – porušenie záväzného predpisu klubu, SKGA, všeobecne záväzného predpisu SR, EÚ;
2. Disciplinárne previnenia sa v zmysle tohto poriadku rozlišujú na:
– menej závažné,
– obzvlášť závažné.
Za obzvlášť závažné disciplinárne previnenia sú považované:
a) úmyselná manipulácia priebehu a výsledkov podujatí klubu,
b) podozrenie na úmyselné páchanie trestnej činnosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v zn. n. p., členmi klubu, prípadne inými osobami nachádzajúcimi sa na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear,
c) neprispôsobivé správanie člena klubu, agresívne správanie voči iným členom klubu, prípadne iným osobám nachádzajúcim sa na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear, reprezentantom klubu, riadiacim orgánom podujatia, hráčom,
d) porušenie antidopingových pravidiel uvedených v § 88 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v zn.n. p.,
e) ohrozenie života alebo zdravia členov klubu, alebo iných osôb, na ktoré sa vzťahuje tento disciplinárny poriadok,
f) akákoľvek krádež alebo preukázateľný pokus o krádež na zariadeniach, predmetoch vo vlastníctve Tále, a.s. alebo klubu, osobných veciach zamestnancov Tále, a.s.,
g) úmyselné konanie proti dobrým mravom,
h) odpredaj členstva bez súhlasu správnej rady v zmysle stanov klubu,
i) zneužitie právomoci riadiaceho orgánu podujatia, člena orgánu klubu,
j) hrubé nešportové správanie voči členom klubu, členom orgánov klubu,
k) porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu klubu alebo rozhodnutia orgánu SKGA,
l) preukázateľné poškodzovanie dobrého mena klubu,
m) korupcia,
n) neprimeraná alebo ohrozujúca jazda na golfových autíčkach na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear, prípadne na príjazdovej ceste medzi nimi.
(písm. a) – n) ďalej spolu aj ako ,,obzvlášť závažné disciplinárne previnenia“)
Za menej závažné disciplinárne previnenia sú považované:
a) úmyselné neuposlúchnutie pokynov riadiacich orgánov podujatia alebo turnaja,
b) vedomé neuhradenie ročného poplatku alebo iných poplatkov,
c) porušenie stanov klubu menej závažným spôsobom,
d) nedodržiavanie zásad občianskej morálky,
e) úmyselné vodenie psa na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear bez vodítka,
f) neprimeraná jazda na golfových autíčkach na ihriskách Gray Bear alebo Little Bear, prípadne na príjazdovej ceste medzi nimi,
g) iné neuvedené previnenie, ktoré bude vyhodnotené disciplinárnou komisiou ako menej závažné
disciplinárne previnenie aj napriek tomu, že by spĺňalo znaky obzvlášť závažného disciplinárneho previnenia. (písm. a) – g) ďalej spolu aj ako ,,menej závažné disciplinárne previnenia“)

3. Úmysel (zavinenie)
3.1. Disciplinárne previnenie je spáchané úmyselne, ak previnilec:
a) chcel porušiť stanovy klubu, prípadne iný predpis stanovený v tomto poriadku,
b) vedel, že svojím konaním môže takéto porušenie spôsobiť, a aj napriek tomu, že vedel čo nastane, konal.
3.2. Disciplinárne previnenie je spáchané neúmyselne (z nedbanlivosti), ak previnilec:
a) vedel a mohol predpokladať, že svojím konaním môže porušiť stanovy klubu, prípadne iný predpis stanovený v tomto poriadku, avšak spoliehal sa, že takéto porušenie nespôsobí,
b) nevedel, že svojím konaním môže takéto porušenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
3.3. Pri posudzovaní zavinenia previnilca sa vždy prihliadne aj na to, či previnilec vzhľadom k svojmu postaveniu mal alebo mohol vedieť o nesprávnosti svojho konania, ktoré je podstatou disciplinárneho konania. Pri posudzovaní zavinenia juniorského člena sa vždy prihliadne aj na to, či previnilec vzhľadom k jeho veku a rozumovej vyspelosti, mal alebo mohol vedieť o nesprávnosti svojho konania, ktoré je
podstatou disciplinárneho konania.

Článok 2
Disciplinárne sankcie – druhy, ukladanie, výkon
1. Za disciplinárne previnenia uvedené v tomto poriadku možno uložiť tieto disciplinárne sankcie:
Fyzickým osobám:
a) peňažná pokuta až do výšky 1.000,00 EUR,
b) zákaz športovej činnosti v klube až na obdobie 24 mesiacov,
c) zákaz používania ihriska Gray Bear alebo Little Bear až na obdobie 24 mesiacov,
d) zákaz vstupu na podujatia klubu,
e) pozastavenie výkonu funkcie člena orgánu v klube,
f) odvolanie z výkonu funkcie člena orgánu klubu,
g) doživotný zákaz využívania domáceho ihriska a návrh na vylúčenie z SKGA (uvedené rieši klub v spolupráci s SKGA),
h) vylúčenie z reprezentácie klubu,
i) odvolanie zo súťaže, podujatia,
j) podmienečné vylúčenie z klubu,
k) vylúčenie z klubu.
Právnickým osobám:
a) peňažná pokuta až do výšky 3.000,00 EUR,
b) zákaz športovej činnosti v klube až na obdobie 24 mesiacov,
c) zákaz používania ihriska Gray Bear alebo Little Bear až na obdobie 24 mesiacov,
d) zákaz vstupu na podujatia klubu,
e) doživotný zákaz využívania domáceho ihriska a návrh na vylúčenie z SKGA (uvedené rieši klub v spolupráci s SKGA),
f) odvolanie zo súťaže, podujatia,
g) podmienečné vylúčenie z klubu,
h) vylúčenie z klubu.

2. Príslušné orgány klubu môžu v súlade so stanovami klubu rozhodnúť aj mimo disciplinárneho konania o postihu člena klubu, spočívajúcom v jeho okamžitom vylúčení z klubu, nutnosťou však je, aby išlo o tak závažné konanie, ktoré vyžaduje takýto rýchly postup. Bližšie informácie o okamžitom vylúčení člena klubu sa nachádzajú v stanovách klubu.

3. Ukladanie disciplinárnych sankcií
– disciplinárny orgán, t.j disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárnych sankcií vždy rešpektuje zásady spravodlivého priebehu procesu, pričom zároveň prihliada aj na zásadu ich ukladania (ČASŤ II. Článok 1 bod 3.3. poriadku),
– disciplinárne sankcie možno uložiť samostatne alebo aj niekoľko súčasne, prípadne za použitia ochranných opatrení, ak to výslovne disciplinárny poriadok nevylučuje,
– disciplinárne orgány sú v rámci disciplinárneho konania povinné prihliadať najmä na to, aby uložené disciplinárne sankcie plnili najmä preventívnu ale aj výchovnú funkciu,
– pri ukladaní disciplinárnych sankcií juniorských členov sa taktiež dodržia zásady ich ukladania (ČASŤ II. Článok 1 bod 3.3. poriadku),
– disciplinárna komisia vedie evidenciu uložených disciplinárnych sankcií ako aj priebeh disciplinárneho konania,
– ak už bolo skončené disciplinárne konanie a uložená sankcia za disciplinárne previnenie, nemožno o nej jednať znova,
– uloženú disciplinárnu sankciu oznámi klub písomne SKGA v lehote do 30 kalendárnych dní od ukončenia disciplinárneho konania;

4. Výkon disciplinárnych sankcií
Za vykonanie disciplinárnej sankcie zodpovedá člen klubu, ktorému bola uložená. V prípade, ak bola uložená disciplinárna sankcia juniorskému členovi klubu, za jej vykonanie zodpovedá jeho zákonný zástupca.
V prípade upustenia od uloženia disciplinárnej sankcie môžu byť uložené ochranné opatrenia v zmysle tohto poriadku.

ČASŤ III. – KONANIE O DISCIPLINÁRNYCH PREVINENIACH
Článok 1
Predmet a účel disciplinárneho konania
1. Predmetom konania o disciplinárnych previneniach, t.j. disciplinárneho konania je dôkladné zistenie a následné vyhodnotenie disciplinárneho previnenia (disciplinárnych previnení) členov klubu a iných osôb v tomto poriadku uvedených, pričom disciplinárna komisia je povinná dbať na to, aby samotné disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali okrem
sankčnej aj výchovnú, preventívnu či nápravnú funkciu.

2. Každý člen klubu má právo zúčastniť sa rokovania orgánu, ktorý prejednáva jeho disciplinárne previnenia a taký orgán mu musí umožniť účasť na jeho prejednaní.

3. Účelom disciplinárneho konania je
a) prerokovať disciplinárne previnenia fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti disciplinárnych orgánov klubu s cieľom výchovne a preventívne pôsobiť na previnilca aj na ostatných členov klubu,
b) pri obzvlášť závažných disciplinárnych previneniach vylúčenie previnilca z vykonávania športovej činnosti v rámci klubu,
c) pri menej závažných opakovaných disciplinárnych previneniach súčasne tiež odradenie previnilca od ďalšieho páchania disciplinárnych previnení.

Článok 2
Disciplinárna komisia
1. Disciplinárnym orgánom I. stupňa je disciplinárna komisia, ktorá má 3 členov. Jej členov vymenúva a odvoláva správna rada na funkčné obdobie 5 rokov.

2. Disciplinárna komisia prerokováva všetky disciplinárne previnenia členov klubu, iných osôb, na ktoré sa tento poriadok vzťahuje, a za ktoré je oprávnená ukladať disciplinárne sankcie, resp. ochranné opatrenia.
3. Na čele disciplinárnej komisie stojí jej predseda, ktorého si disciplinárna komisia volí zo svojho stredu, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

4. Na zasadnutí disciplinárnej komisie o disciplinárnych previneniach sa môže zúčastniť aj prezident klubu, resp. člen prezídia. Na prejednanie disciplinárneho previnenia je prizvaný aj previnilec, ktorému je toto zasadnutie vopred oznámené – písomne, telefonicky, mailom.

5. Zasadnutie disciplinárnej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby klubu. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica a archivuje sa u predsedu disciplinárnej komisie, prípadne v sídle klubu.

6. Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas.

7. Člen komisie môže odstúpiť z funkcie. Svoje rozhodnutie o vzdaní sa funkcie v písomnej forme doručí prezidentovi klubu. Vzdanie sa funkcie je účinné od nasledujúceho dňa po doručení rozhodnutia o vzdaní sa funkcie, pokiaľ rozhodnutie o vzdaní sa funkcie neobsahuje neskorší dátum. Ak sa člen komisie vzdá svojej funkcie na zasadnutí správnej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Článok 3
Disciplinárne konanie na orgáne I. stupňa
1. Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie vždy, ak sa hodnoverným a preukázateľným spôsobom dozvie o takom konaní člena klubu, inej osoby, na ktorú sa vzťahuje tento poriadok a ktoré zakladá dôvodné podozrenie z páchania disciplinárneho previnenia v zmysle tohto disciplinárneho poriadku.

2. Podkladom/podnetom pre začatie disciplinárneho konania môže byť najmä, nie však výhradne:
– písomné, telefonické, ústne oznámenie člena klubu, inej osoby, členov orgánov klubu,
– vlastné zistenie člena orgánu klubu,
– správa, oznámenie riadiaceho orgánu podujatia,
– podnet, oznámenie z SKGA,
– oznámenie, správa alebo iný písomný dokument orgánu verejnej správy,
– oznámenie, správa alebo iný písomný dokument orgánu, ktorý prejednáva priestupky, správne delikty,
– oznámenia od orgánov činných v trestnom konaní,
– písomné dokumenty od súdov,
– oznámenie alebo správa Antidopingovej agentúry SR o porušení antidopingových pravidiel,
– iné oznámenie vyššie neuvedené.

3. Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do 10 kalendárnych dní od obdržania niektorého z podnetov podľa bodu 2 formou oznámenia a oznámi to všetkým dotknutým subjektom/osobám a určí termín zasadnutia.

4. V prípade, ak disciplinárna komisia v priebehu disciplinárneho konania zistí, že už bolo začaté inou disciplinárnou komisiou skôr iné disciplinárne konanie, konanie preruší až do úplného ukončenia skoršie začatého disciplinárneho konania, postúpi jej všetky svoje podklady a uvedené oznámi všetkým dotknutým subjektom.

5. Do 30 kalendárnych dní od začatia disciplinárneho konania zasadne disciplinárna komisia a rozhodne o ďalšom postupe:
a) uloží disciplinárnu sankciu (prípadne viac súčasne),
b) uloží ochranné opatrenie,
c) preruší disciplinárne konanie,
d) zastaví disciplinárne konanie,
e) odloží disciplinárne konanie,
f) odstúpi začatie disciplinárneho konania.
V obzvlášť závažných prípadoch je možné lehotu predĺžiť až na 90 kalendárnych dní.

6. Na zasadnutí disciplinárnej komisie sa zúčastňuje aj:

a) previnilec, ak nezašle disciplinárnemu orgánu svoje písomné vyjadrenie k prejednávanému disciplinárnemu previneniu do dňa zasadnutia s výslovným súhlasom uvedeným v bode 9,

b) iná dotknutá osoba, ktorá preukáže svoj oprávnený záujem na disciplinárnom konaní.

7. Disciplinárna komisia postupuje v konaní tak, aby náležite zistila všetky skutočnosti týkajúce sa disciplinárneho previnenia a aby boli rešpektované základné práva a slobody každého previnilca.

8. Ak obsah podnetu, na základe ktorého bolo začaté disciplinárne konanie nie je dostatočný a má byť podkladom pre rozhodnutie podľa bodu 5, disciplinárna komisia si môže vyžiadať doplnenie podnetu, poskytnutie ďalších informácií, prípadne predloženie súvisiacich podkladov.

9. Disciplinárne konanie nie je verejné. Komisia môže zasadnúť aj bez previnilca, prípadne jeho zákonného zástupcu, v prípade, ak sa vopred písomne vyjadril k prejednávanému disciplinárnemu previneniu do dňa zasadnutia komisie a výslovne súhlasil s prerokovaním disciplinárneho konania na zasadnutí disciplinárnej komisie bez jeho osobnej účasti.

10. V prípade, ak je nevyhnutná osobná prítomnosť previnilca, resp. zákonného zástupcu a nie je postačujúce jeho písomné vyjadrenie pre náležité objasnenie spáchaného disciplinárneho previnenia aj napriek jeho výslovného súhlasu na prejednanie bez jeho účasti, je previnilec, prípadne jeho zákonný zástupca, povinný sa zúčastniť na zasadnutí disciplinárnej komisie.

11. Ak sa aj napriek riadnemu prizvaniu na zasadnutie disciplinárnej komisie previnilec bez riadneho ospravedlnenia nedostaví, disciplinárny orgán je oprávnený prerokovať jeho disciplinárne previnenie aj v jeho neprítomnosti.

12. Na zasadnutí disciplinárnej komisie sa môžu podľa potreby zúčastniť aj ďalší členovia správnej rady, ak ide o obzvlášť závažné disciplinárne previnenie.

13. Po objasnení okolností disciplinárneho previnenia prijme disciplinárna komisia záver o ďalšom postupe podľa bodu 5 tohto článku a oznámi ho prezidentovi klubu, ako aj predsedovi prezídia. V čo najkratšej možnej lehote vypracuje Rozhodnutie o ukončení disciplinárneho konania a predloží ho na schválenie a podpis štatutárnemu orgánu klubu.

14. Rozhodnutie o ukončení disciplinárneho konania sa doručuje na poslednú známu adresu trvalého pobytu previnilca, resp. poslednú známu adresu sídla a obsahuje:
– označenie previnilca,
– stručný popis disciplinárneho previnenia, s uvedením dňa, miesta, času a spôsobu disciplinárneho previnenia,
– záver,
– odôvodnenie,
– poučenie o možnosti podať odvolanie, lehotu na podanie odvolania a orgán, na ktorý je potrebné odvolanie podať,
– dátum a podpis prezidenta klubu, resp. predsedu prezídia. V prípadoch podľa bodu 5 písm. a) a b) obsahuje aj:
– označenie uloženej disciplinárnej sankcie a časový údaj o jej trvaní, resp. lehotu na jej vykonanie/ označenie uloženého ochranného opatrenia a časový údaj o jeho trvaní, resp. lehotu na jeho vykonanie,
– presné označenie porušeného pravidla alebo povinnosti. V prípade podľa bodu 5 písm. c) obsahuje aj:
– časové obdobie, na ktoré sa disciplinárne konanie preruší.
V prípade podľa bodu 5 písm. e) obsahuje aj:
– dôvod, pre ktorý sa disciplinárne konanie odkladá, prípadne aj časové obdobie, na ktoré sa odkladá.
V prípade podľa bodu 5 písm. f) obsahuje aj:
– označenie orgánu, ktorému sa disciplinárne konanie odstupuje.

15. Do konečného vybavenia disciplinárneho konania sú pozastavené všetky práva previnilca, ak je ním člen klubu, vyplývajúce zo stanov klubu.

Článok 4
Upustenie od disciplinárnych sankcií. Ochranné opatrenia
1. Disciplinárna komisia môže odporučiť upustenie od uloženia disciplinárnej sankcie (disciplinárnych sankcií), ak považuje za spáchané disciplinárne previnenie dostatočné len uloženie ochranného opatrenia.

2. Ochrannými opatreniami sa na účely tohto disciplinárneho poriadku rozumejú:
Pre fyzické osoby:
a) napomenutie,
b) pokarhanie,
c) odobratie ceny alebo ocenenia.
Pre právnické osoby:
a) napomenutie,
b) pokarhanie,
c) odobratie ceny alebo ocenenia.

3. Postup je obdobný ako v prípade ukladania disciplinárnych sankcií.
1. V prípade, ak previnilec nesúhlasí s prijatými závermi disciplinárneho konania, môže v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného Rozhodnutia o ukončení disciplinárneho konania podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok a je jediným opravným prostriedkom proti Rozhodnutiu o ukončení disciplinárneho konania.

2. Osobou oprávnenou na podanie odvolania proti Rozhodnutiu o ukončení disciplinárneho konania je:
• fyzická osoba, ktorej bola uložená disciplinárna sankcia alebo ochranné opatrenie; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej zákonný zástupca alebo nimi splnomocnená osoba,
• právnická osoba, ktorej bola uložená disciplinárna sankcia alebo ochranné opatrenie alebo ňou splnomocnená osoba; (ďalej len ,,odvolateľ“).

3. Odvolanie musí byť podané písomne na adresu sídla klubu a musí obsahovať:
a) meno a priezvisko /obchodné meno, sídlo, IČO previnilca,
b) kópiu doručeného rozhodnutia o ukončení disciplinárneho konania, proti ktorému odvolanie smeruje,
c) náležité, presné a jasné odôvodnenie odvolania,
d) označenie dôkazov,
e) dátum a podpis odvolateľa.

4. Ak odvolanie nespĺňa náležitosti uvedené v tomto disciplinárnom poriadku, predseda prezídia, alebo ním poverený člen prezídia vyzve odvolateľa, aby nedostatky v primeranej lehote odstránil a zároveň ju určí. Ak odvolateľ nedostatky neodstráni, prezídium klubu konanie zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

5. O odvolaní rozhoduje ako disciplinárny orgán II. stupňa prezídium klubu v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia odvolania. Uvedeného zasadnutia prezídia klubu sa môže zúčastniť aj prezident klubu. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Prezídium klubu môže na zasadnutie prizvať aj členov disciplinárnej komisie.

6. Výsledok zasadnutia prezídia klubu, oznámi predseda prezídia po prerokovaní s prezidentom klubu písomne obdobne ako pri rozhodnutí o ukončení disciplinárneho konania. Proti rozhodnutiu prezídia klubu niektorým zo spôsobov podľa bodu 7 nie je možné sa odvolať.

7. Prezídium môže rozhodnúť o odvolaní:
a) konanie zastaví, ak má za preukázané, že nie sú splnené podmienky na prerokovanie odvolania, alebo ak sa na základe zistených okolností prípadu preukáže ďalšie konanie ako neúčelné,
b) odvolanie zamietne, ak napadnuté Rozhodnutie o ukončení disciplinárneho konania považuje za odôvodnené a správne,
c) zmení Rozhodnutie o ukončení disciplinárneho konania, ak dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nie je vecne správne, nie je v súlade so stanovami klubu, inými predpismi SKGA alebo odporuje právnemu poriadku SR,
d) zruší napadnuté Rozhodnutie o ukončení disciplinárneho konania a vráti vec so svojím stanoviskom disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.
Rozhodnutie o ukončení disciplinárneho konania, ktoré nebolo napadnuté v lehote stanovenej týmto poriadkom odvolaním, sa stáva právoplatným.

ČASŤ IV. – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento disciplinárny poriadok bol schválený a vydaný Správnou radou klubu Uznesením č. 1 dňa 31.08.2022.

2. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom jeho schválenia Správnou radou klubu.

3. Všetky jeho zmeny a doplnky musia byť vopred schválené Správnou radou klubu.
Tále dňa 31.08.2022

Ing. Vladimír S o t á k