Prevádzkový poriadok

 

PREDSLOV:

Gray Bear je prvé 18-jamkové majstrovské golfové ihrisko na Slovensku. Scenéria horského údolia je bohatá na prírodnú krásu a jej prirodzenými dominantami sú korytá potokov, skalnaté balvany, mohutné jedle
a smreky. Spolu s golfovým areálom je spojená golfová akadémia Little Bear. Je vhodná aj pre začínajúcich golfistov pod vedením skúsených trénerov. Všetci záujemcovia si môžu vyskúšať hru a môžu sa s golfom zoznámiť za veľmi prijateľných podmienok. Skúsení golfisti si môžu zdokonaliť hru. Rezort ponúka výborný relax v denných aj vo večerných hodinách. V záujme toho, aby všetky tieto úžasné benefity boli optimálne využité, je vydaný nasledovný:

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK GOLFOVÝCH IHRÍSK  GRAY BEAR  A LITTLE BEAR NA TÁĽOCH

 

  1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. PREVÁDZKOVÝ PORIADOK jednoznačne stanovuje pravidlá, práva a povinnosti všetkých návštevníkov golfového rezortu.

 

1.2. Ihriskom sa rozumie 18-jamkové majstrovské ihrisko Gray Bear – PAR 71, (tj. odpaliská, ferveje, jamkoviská a ostatné plochy) a 9 jamkové ihrisko Little Bear – PAR 28 (tj. odpaliská, ferveje, jamkovisko
a ostatné plochy), driving range, cvičné plochy (putting a chipping green-y), cestičky a odpočinkové miesta na ihrisku.

 

1.2.1. Areálom rezortu sa rozumejú golfové ihriská, parkovacie miesta, reštaurácie, budova club house
s priľahlými objektami, hlavný vjazd do areálu, prístupové cesty a hospodársky dvor.

 

1.3. Návštevníci rezortu sú hráči golfu a ich sprievod, návštevníci spoločenských akcií prebiehajúcich v areáli, osoby areálom prechádzajúce a ostatné osoby.

 

1.4. Prevádzkovateľom areálu je spoločnosť Tále, a. s., ktorá zabezpečuje činnosť, obsluhu a prevádzku golfového ihriska prostredníctvom poverených zamestnancov firmy a ostatných svojich zamestnancov.

 

1.5. Tento PREVÁDZKOVÝ PORIADOK predstavuje pravidlá stanovené prevádzkovateľom areálu rezortu. Každý, kto vstupuje do priestorov rezortu, vyjadruje svoj súhlas s podmienkami tohto PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU.

 

1.6. Pojem PREVÁDZKOVÝ PORIADOK je možné stotožniť aj so všeobecným pojmom „Návštevný poriadok“.

 

1.7. Hráčom a sprievodu hráčov je povolený vstup na ihrisko vo vhodnom golfovom oblečení rešpektujúcom všeobecné a miestne zvyklosti (vrátane obuvi).  

 

1.8. Mimo lyžiarskej sezóny je pohyb v priestoroch lyžiarskych vlekov a v ich blízkosti zakázaný.

 

  1. Reštaurácie

 

2.1. V uzatvorených priestoroch reštaurácií rezortu je zakázané fajčenie. V ostatných priestoroch je fajčenie zakázané tam, kde prevádzkovateľ umiestnil značku vyjadrujúcu zákaz fajčenia.

 

2.2. Do reštaurácií rezortu nie je povolený vstup ani uskladňovanie ručných ani elektrických golfových vozíkov, ani iného golfového vybavenia.

 

  1. Vstup na ihrisko

 

3.1. Vstup na ihriská rezortu je spoplatnený. Každý hráč je povinný sa pred začatím hry nahlásiť na recepcii rezortu. Poplatky sa hradia zásadne pred hrou. Pri identifikácii na recepcii je možné návštevníka požiadať o preukázanie totožnosti kartou Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) alebo iným identifikačným dokladom.

 

3.2. Ak je hráč cudzí štátny príslušník alebo slovenský štátny príslušník s pobytom dlhodobo v cudzine, môže mu byť umožnená hra aj bez preukázania sa HCP alebo zelenej karty. V prípade, že marshall alebo manažér ihriska posúdi nespôsobilosť hráča ku hre, je oprávnený hráča požiadať o opustenie ihriska.

 

3.3. Zamestnanci recepcie zaznamenávajú údaje hráča, ktorý vysloví súhlas s tým, aby prevádzkovateľ pre účely prevádzkovania golfového ihriska spracovával v zmysle zákona č. 18/2018 Zb., v znení neskorších predpisov, osobné údaje hráča získané v súvislosti s poskytovaním jeho služieb a to v rozsahu nevyhnutnom pre identifikáciu hráčov.

 

3.4. Hráč je povinný sa po celú dobu hry, na požiadanie marshalla, preukázať potvrdením o zaplatení poplatku za hru, členovia klubu sa preukazujú identifikačným dokladom. V opačnom prípade môže byť hráč vylúčený
z hry a vykázaný z areálu ihriska.

 

3.5. Prevádzková doba ihriska, recepcie a cvičných plôch je stanovená sezónne a podľa sezónnych
a poveternostných podmienok. Konkrétny čas si vo vlastnom záujme záujemca o hru zvyčajne preveruje na web stránke rezortu. Otváracie hodiny sú zverejnené aj pri vstupe do recepcie rezortu.

 

3.6. Hráč a sprievod hráča vstupujú na ihrisko na vlastné nebezpečie. Hráč a jeho sprievod sú povinní správať sa na ihrisku všeobecne ohľaduplne a tak, aby neohrozovali zdravie svoje alebo ostatných hráčov, alebo osoby na ihrisku aj v jeho okolí. Rovnako sú povinní počínať si tak aby ich činnosťou neboli spôsobené škody na majetku prevádzkovateľa a iných osôb.

 

3.7. Návštevník, ktorý nie je účastníkom golfovej hry, ani oficiálne, na recepcii ohláseným sprievodom hráča, nesmie vstúpiť na ihrisko bez dovolenia recepcie a marshalla ihriska.

 

3.8. Deti mladšie ako 10 rokov môžu hrať iba v sprievode dospelých osôb (výnimky tvoria turnaje hráčov do 10 rokov).

 

3.9. Pre hráčov a nehrajúcich návštevníkov platí prísny zákaz zdvíhania iných ako vlastných golfových loptičiek na hracích plochách ihriska. Je zakázaný vstup na dopadovú plochu driving range. Je prísne zakázané odnášať golfové loptičky z vlastníctva daného rezortu mimo priestorov rezortu. Každý, kto takto bude konať, je povinný prevádzkovateľovi nahradiť vzniknutú škodu.

 

3.10. Pre hráčov aj nehrajúcich návštevníkov platí prísny zákaz vstupu do oblastí so zákazom hry a zákazom vstupu.

 

3.11. Mimo prevádzkovú dobu a vlastnú hru je zakázané vstupovať na ihrisko okrem výnimiek vydaných prevádzkovateľom. V areáli je možné pohybovať sa iba po vyznačených cestách.

 

  1. Povinnosti návštevníkov

 

4.1. Návštevník je povinný v celom areáli rezortu dodržiavať zásady bezpečnosti a neohrozovať žiadnym spôsobom ostatných návštevníkov ani osoby a zvieratá mimo hraníc areálu.

 

4.2. Návštevník je povinný dodržiavať prevádzkové pokyny maršalov, greenkeeperov a ďalších zamestnancov a rešpektovať výstražné tabule na ihrisku.

 

4.3. Všetci návštevníci berú na vedomie, že v areáli ihriska prebieha golfová hra a hrozí nebezpečenstvo úrazu zásahom golfovej lopty. V prípade nedodržania pokynov zamestnancov prevádzkovateľa rezortu a pokynov uvedených na výstražných tabuliach, či uverejnených v PREVÁDZKOVOM PORIADKU, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví návštevníka.

 

4.4. Hráči sú povinní dodržiavať pravidlá golfovej hry, golfovej etiky a miestne pravidlá uvedené v dokladoch „Score card“ jednotlivých ihrísk. Pri ich porušení môžu byť z hry vylúčení bez náhrady.

4.5. Pri hre na vzdialenosť kam hráč nevidí alebo má zhoršený výhľad alebo sú pred ním a v jeho dosahu hry ďalší účastníci, je povinný sa presvedčiť, že jeho počínanie nespôsobí škodu alebo zdravotnú ujmu a podľa toho konať. Znamená to, že všetci hráči, v záujme plynulej hry,  hrajú svižne a v stanovenom tempe. Časové normy hry sú uvedené v „Score card“.

 

4.6. K výučbe golfu sú v tomto rezorte oprávnení iba tréneri s platnými Zmluvami s prevádzkovateľom rezortu.

 

4.7. Hráči sú povinní opravovať vyseknuté drny (divoty), vypichovať pitchmarky a upravovať bunkre, do ktorých vstúpili. Toto upozornenie sa nachádza zároveň na všetkých signifikantných miestach oboch golfových ihrísk.

 

4.8. Hráči nesmú svoje okolie obťažovať nadmerným hlukom, používaním mobilných telefónov a iných komunikačných prostriedkov a správaním nezlučujúcim sa s golfovou etiketou a dobrými mravmi.

 

4.9. Priestory v rezorte sú monitorované priemyselnými kamerami z dôvodu ochrany hmotného majetku prevádzkovateľa. K záznamom kamier majú prístup iba prevádzkovateľom splnomocnení zamestnancami.

 

  1. Ďalšie ustanovenia

 

5.1. Mimo prevádzkovej doby ihrísk je na plochách ihriska pohyb osôb, okrem zamestnancov údržby, zakázaný. Vo vodných nádržiach ihriska je zakázané kúpanie alebo akékoľvek lovecké aktivity.

 

5.2. V celom areáli rezortu je zakázané nechávať deti mladšie ako 10 rokov bez dozoru. Je prísne zakázané nechávať deti na ihriskách bez dozoru.

 

5.3. V areáli je zakázaný voľný pohyb psov a iných domácich zvierat. Tieto sa môžu v rámci areálu rezortu pohybovať len na vôdzke. Návštevník si môže vziať zviera na vôdzke aj na cvičné plochy. Zviera nesmie obťažovať napr. štekaním, iným hlučným správaním a svojím pohybom ostatných návštevníkov. Majitelia zvierat sú povinní upratať ich prípadné exkrementy. Vstup zvierat do priestorov ihrísk, reštaurácií, recepcie
a do club house je povolený len po predchádzajúcom súhlase zodpovedných zamestnancov uvedených prevádzok.

 

5.4. Akékoľvek úpravy, presúvanie reklamných stojanov, strojového vybavenia, informačného, ohraničujúceho alebo iného vybavenia sú všetkým návštevníkom zakázané.

 

5.5. Vo vyhradených priestoroch golfových ihrísk je zakázané prevádzkovať iné športové aktivity, ako je golfová hra.

 

5.6. Parkovanie vozidiel návštevníkov rezortu je povolené len na miestach na to určených. Parkovisko nie je strážené, pričom prevádzkovateľ nezodpovedá za krádež alebo poškodenie vozidiel návštevníkov, ani veci v nich zanechané.

 

5.7. Skrinky určené k  účelu úschovy osobných vecí návštevníkov sa nachádzajú v priestoroch  club house. Tieto sú určené iba na uskladnenie civilného odevu a prípadne bežných osobných vecí, ktoré si návštevník nemôže nechať počas hry pri sebe, v žiadnom prípade však nie k uskladneniu cenností či iných predmetov vyššej hodnoty, ktoré nie sú bežne nosené. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu či zničenie cenností či iných predmetov vyššej hodnoty podľa vety predchádzajúcej. Bagy sa môžu uskladniť v caddy roome, golfové vozíky v troley roome len so súhlasom recepcie ihriska.

 

5.8. Z areálu golfového rezortu môžu byť marshallom, či iným zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa vykázaní nevhodne sa správajúci návštevníci pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok.

 

5.9. Návštevník plne zodpovedá za škody spôsobené na zdraví osôb či majetku areálu a jeho okolia, ktoré spôsobí svojou činnosťou.

 

5.10. Návštevník je povinný dodržiavať poriadok v areáli golfového ihriska. V celom areáli, na všetkých voľných priestranstvách a tiež na všetkých trávnatých plochách, platí prísny zákaz odhadzovania cigaretových ohorkov a iných odpadkov.

 

5.11. Vulgárne správanie voči marshallom, zamestnancom recepcie, ako aj ostatnému personálu, rovnako aj voči ostatným návštevníkom a hráčom, je považované za hrubé porušenie PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
a návštevník na základe takéhoto správania môže byť vykázaný z areálu golfového rezortu.

 

5.12. Návštevníci golfového rezortu sú povinní dodržiavať tento PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, pokyny prevádzkovateľa ihriska a ďalej zásady bezpečnosti, hygieny a požiarnej ochrany. V prípade porušenia tohto PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU, súťažného poriadku SKGA, hendikepového poriadku SKGA, podmienok súťaží, pravidiel golfu alebo všeobecne prijatých zásad golfovej hry, môže byť príslušná osoba vykázaná z areálu golfového rezortu bez možnosti náhrady uhradeného hracieho či iného poplatku.

 

5.13. Návštevníkovi, ktorý opakovane nerešpektuje PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, môže byť zamedzený vstup do areálu golfového rezortu.

 

5.14. Prevádzkovateľ rezortu a jeho poverení zamestnanci majú právo obmedziť alebo úplne vylúčiť prístup verejnosti do areálu golfového rezortu, ak to uznajú za vhodné vzhľadom na zabezpečenie ochrany zdravia osôb a zamedzenie škôd na majetku prevádzkovateľa areálu alebo tretích osôb. Tiež v prípade konania uzavretej akcie len pre pozvaných hostí.

 

5.15. Hráči a návštevníci využívajú zariadenie areálu na vlastné nebezpečenstvo a sú zodpovední za škody vzniknuté porušením PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU. Akékoľvek zistené škody a havárie sú povinní ihneď nahlásiť na recepcii alebo niektorej zo zodpovedných osôb.

 

5.16. Prevádzkovateľ areálu nezodpovedá za škodu na vybavení a súkromných veciach návštevníkov prinesených do priestorov areálu.

 

  1. Organizačné opatrenia pre hráčov a ich sprevádzajúce osoby

6.1. Hráčom sa odporúča včasná registrácia pred hrou na recepcii, ideálne 15 minút pred ich štartom.

 

6.2. Sprevádzanie nehrajúcou osobou a domácim zvieraťom sa ohlasuje pri registrácii na recepcii:

 

6.3. Hráč začína hru v stanovený štartovný čas, na prvom odpalisku by mal byť minimálne 10 minút pred štartom – ak sa hráč dostaví na prvé odpalisko po svojom štartovacom čase, marshall má právo posunúť jeho  štart na ďalšiu jamku.

 

6.4. Je zásadné dodržiavať predpísané poradie jamiek a rešpektovanie pokynov recepcie a marshalla ohľadom štartu z jamky č. 1, alebo č. 10.

 

6.5. V prípade pomalej hry má marshall právo požiadať po predchádzajúcom upozornení pomalú skupinu o  presun na ďalšiu jamku.

 

6.6. Jeden hráč hrá maximálne s jednou loptou (s výnimkou provizórnej) , v prípade hrania viacerých lôpt musí oznámiť túto požiadavku marshallovi ihriska.

 

6.7. Každý hráč na ihrisku má svoj bag, hra viacerých hráčov z jedného bagu je zakázaná.

 

6.8. Hráči sú povinní dodržiavať tempo hry za každých okolností.

 

6.9. Rýchla skupina nemá automaticky prednosť, dopredu je púšťaná len marshallom alebo po vzájomnej dohode členov oboch skupín.

6.10. Hráč hrajúci sám si nesmie vynucovať prednosť a obmedzovať tak ostatných hráčov.

 

  1. Bezpečnostné opatrenia

 

7.1. V prípade búrky (i hroziacej) sú hráči a návštevníci povinní okamžite prerušiť hru alebo tréning
a urýchlene sa presunúť do chránených priestorov rezortu. Návštevníci sú povinní okamžite prerušiť hru aj
v prípade, že zaznie zvukový signál zvona.

 

7.2. Návštevník je povinný všetky mimoriadne udalosti (úraz, poškodenie či strata vecí uskladnených v skrinke) ako aj poškodenie ihriska či iného majetku prevádzkovateľa bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi.

 

7.3. Pre potreby prvej pomoci je v priestore recepcie lekárnička. Tá je vybavená podľa platných predpisov
a v súlade s poskytovanými službami. V reštaurácii Gray Bear je umiestnený defibrilátor.

 

7.4. Návštevníci rezortu sú povinní správať sa v areáli rezortu všeobecne ohľaduplne a tak, aby neohrozovali zdravie svoje alebo ostatných hráčov, či osôb na ihrisku i v jeho okolí. Rovnako sú povinní počínať si tak aby ich činnosťou neboli spôsobené škody na majetku prevádzkovateľa a iných osôb.

 

  1. Používanie golfových autíčok

 

Pri zapožičaní golfového autíčka na ihrisku je užívateľ golfového autíčka povinný dodržiavať nasledujúce zásady:

 

8.1. Hráč / vodič je povinný uhradiť poplatok za zapožičanie autíčka pred hrou na recepcii.

 

8.2. Minimálny vek hráča / vodiča 16 je rokov. Vypožičanie autíčka je možné len osobami staršími 18 rokov.

 

8.3. Je zakázané riadiť autíčko pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových a psychotropných látok.

 

8.4. Počet osôb v autíčku – maximálne 2 osoby.

 

8.5. Pohyb s autíčkom na ihrisku je povolený len po betónových cestách alebo po fairwayi. Na jamkách
s parom 3 iba po betónových cestách.

 

8.6. Hráči / vodiči sú povinní rešpektovať informačný systém na ihrisku a v samotných autíčkach vymedzujúci zákaz vjazdu autíčok.

 

8.7. Ak nie je v blízkosti greenu cesta pre golfové autíčka, platí pravidlo nevchádzania do vzdialenosti menšej ako 30 metrov od jednotlivých greenov.

 

8.8. Hráči sú povinní dodržiavať bezpečnú rýchlosť.

 

8.9. Hráč / vodič je zodpovedný za škody na majetku či zdraví spôsobené sebe či tretím osobám manipuláciou s golfovým autíčkom. Hráč oznamuje poruchu na autíčku na recepcii, v čo najkratšom čase po zistení.

 

8.10. Hráč / vodič je povinný po ukončení hry odstaviť autíčko na určenom mieste a odovzdať kľúčik na rovnakom mieste, kde bolo autíčko zapožičané.

 

8.11. Hráč / vodič je povinný pohybovať sa s autíčkom iba v areáli rezortu.

 

8.12 Pri porušení bodov 8.1 až 8.11 môže byť hráčovi / vodičovi odobraté autíčko a môže byť  vylúčený z hry bez náhrady.

 

8.13. Prevádzka súkromných autíčok členov na ihrisku a v areáli golfového rezortu je možná len po úhrade príslušných poplatkov vyplývajúcich zo Zmlúv s prevádzkovateľom.

 

  1. Účinnosť

 

9.1. Tento PREVÁDZKOVÝ PORIADOK golfového rezortu je účinný od 22.4. 2023

 

Prevádzkovateľ areálu:

Tále, a. s.

Tále 100

977 01 Horná Lehota