Stanovy 

GOLFOVÉHO KLUBU TÁLE

Článok 1
Názov združenia, právna forma združenia
Úvodné ustanovenia
Názov združenia: GOLFOVÝ KLUB TÁLE
Právna forma: občianske združenie
Sídlo združenia: Tále 100, 977 01 Horná Lehota
Nachádza sa v areáli: TÁLE SKI, GOLF & HOTEL RESORTS
Skrátený názov združenia: GKT
1. Združenie má právnu subjektivitu.
2. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3. Združenie je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len „ZoŠ“) a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 21 a §22 ZoŠ.
4. Združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok 2
Ciele činnosti a hlavné úlohy klubu
1. Cieľom občianskeho združenia GOLFOVÝ KLUB TÁLE (ďalej len „klub“) je:
a) pestovanie a rozvíjanie golfovej hry v Slovenskej republike aj v zahraničí,
b) vytváranie podmienok na upevňovanie zdravia členov klubu,
c) uspokojovanie a rozvoj záujmov a záľub občanov v oblasti golfu,
d) zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti,
e) zastupovanie športových záujmov členov klubu vo vzťahu k orgánom a organizáciám
v Slovenskej republike aj zahraničí;
2. Pre účel a podľa podmienok a zásad týchto stanov plní klub najmä nasledujúce hlavné úlohy:
a) riadiť sa stanovami slovenskej golfovej asociácie (ďalej len „SKGA“) a inými golfovými zvyklosťami vytvorenými vzťahmi medzi klubmi,
b) organizovať činnosť občianskeho združenia v súlade s jeho stanovami a dbá o dodržiavanie platných právnych predpisov pri výkone svojej činnosti,
c) vytvárať podmienky pre organizovanie športovej činnosti, najmä vyhlasuje a organizuje súťaže, turnaje, zúčastňuje sa ich so svojimi členmi reprezentácie a zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k iným subjektom,
d) vytvárať technické, organizačné a materiálne podmienky na zaistenie golfovej hry na svojich športoviskách a iných zariadeniach, na ktorých je klub oprávnený zaisťovať golfovú hru na základe osobitného zmluvného vzťahu,
e) spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami s cieľom
získať partnerov a pomoc pri realizácii stanovených cieľov,
f) propagovať činnosť klubu,
g) zabezpečovať v zmysle § 8 ods. 6 ZoŠ, vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy klub považuje za závažné disciplinárne previnenia, ktoré sú v rozpore s poslaním klubu,
h) hospodáriť s vlastným majetkom,
i) vyvíjať vlastnú hospodársku činnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní voľných hracích kapacít na zmluvnom domovskom ihrisku klubu, vo výukovej a trénerskej činnosti pre golf, propagácii a predaji zahraničných výrobkov predávaných v klube, organizovaní a zabezpečovaní cestovného ruchu, dovozom športového náradia a vybavenia pre svojich členov a obchod umiestnený v klubovni klubu,
j) vykonávať disciplinárne právomoci,
k) spolupracovať s ostatnými golfovými klubmi a SKGA,
l) plne rešpektovať stanovy SKGA,
m) vyhľadávať vzájomne prospešnú spoluprácu v prospech klubu s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy, ostatnými právnickými osobami, podnikmi a organizáciami, ale aj jednotlivcami,
n) byť nepolitickou organizáciou a zdržať sa akýchkoľvek politických praktík a ambícií – pôsobenie politických strán, alebo presadzovanie politických programov, či koncepcií v rámci klubu je neprípustné,
o) aktívne sa podieľať na verejnom živote v Slovenskej republike.

Článok 3
Členstvo v klube, práva a povinnosti členov klubu
1. Členstvo v klube je dobrovoľné a môže byť:
a) riadne individuálne,
b) juniorské,
c) kolektívne,
d) čestné.
2. Členom klubu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj cudzí štátny príslušník
alebo právnická osoba, resp. podnikateľ, ktorí súhlasia s poslaním a stanovami klubu.
3. Riadnym individuálnym členom klubu sa môže stať každá osoba nad 18 rokov, ktorá spĺňa podmienky prijatia. Prihláška bude obsahovať aj písomné vyhlásenie osoby – žiadateľa, že:
a) berie na vedomie, že vstupný poplatok je nenávratný,
b) bude dodržiavať stanovy klubu a stanovy SKGA a je oboznámený s ich obsahom,
c) v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.
4. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať juniorskými členmi len s písomným súhlasom ich zákonných zástupcov, resp. jedného zákonného zástupcu, ktorému je zverená do jeho starostlivosti.
5. Kolektívnym členom klubu môžu byť podnikatelia aj právnické osoby – organizácie, inštitúcie, či podniky, ktoré chcú prispievať k rozvoju klubu a prípadne k hospodárskej činnosti klubu. S kolektívnym členom uzavrie klub osobitnú zmluvu, v ktorej sa vymedzia práva a povinnosti kolektívneho člena klubu.
6. Členstvo riadneho individuálneho i kolektívneho člena klubu je možné založiť len podaním písomnej prihlášky. Členstvo vzniká schválením prihlášky v správnej rade a súčasne úhradou vstupného poplatku zo strany žiadateľa – nového člena klubu. Vstupný poplatok sa považuje za uhradený dňom pripísania stanovenej sumy na účet klubu. Klub zabezpečí vystavenie klubového preukazu.
7. V rámci riadneho individuálneho i kolektívneho členstva je možnosť platenia udržiavacieho poplatku namiesto platenia ročného poplatku za daný rok.
8. Prezídium klubu má právo udeliť titul „ČESTNÝ ČLEN KLUBU“ zaslúžilým členom, prípadne významným osobnostiam za osobitné zásluhy. Práva čestného člena sú rovnaké ako ostatných členov klubu. Čestné členstvo nie je možné odpredať ani zdediť.
9. Základné práva a povinnosti každého člena klubu sú:
Práva člena klubu sú:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov športových, kultúrnych alebo iných obdobných aktivít, ako i ďalších kultúrno – spoločenských aktivít usporiadaných klubom,
b) uplatňovať svoje vlastné návrhy v rámci orgánov klubu, predkladať otázky funkcionárom, požadovať informácie a správy o činnosti hospodárenia orgánov klubu,
c) voliť a byť volený do orgánov klubu po dovŕšení 18. roku života,
d) hlasovať na Konferencii klubu – majú len riadni individuálni členovia nad 18 rokov (každý má 1 hlas) a kolektívni členovia podľa počtu hracích kariet, ktoré platia / spolu karty na meno a hosťovské karty/,
e) zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť či správanie,
f) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia;
Povinnosti člena klubu sú:
a) dodržiavať stanovy klubu a plniť uznesenia jeho orgánov,
b) plniť úlohy klubu a podporovať jeho záujmy,
c) dodržiavať disciplínu a zásady občianskej morálky,
d) plniť úlohy vyplývajúce zo stanov, vnútorných alebo prijatých smerníc a uznesení orgánov klubu,
e) iniciatívne sa podieľať na rozvoji a činnosti klubu a riadne a svedomite vykonávať funkcie, do ktorých bol člen zvolený, vrátane voľby do orgánov SKGA,
f) chrániť majetok klubu, opatrovať a zveľaďovať majetok klubu a všemožne sa usilovať o dobré meno klubu,
g) nahlasovať zmenu e-mailovej adresy sekretárovi klubu do 30 pracovných dní od vzniku zmeny. V prípade nenahlásenia zmeny nenesie klub zodpovednosť za nedoručenie písomných dokumentov, ktoré je možné v súlade so stanovami elektronickou poštou zasielať členom klubu,
h) správať sa slušne a úctivo voči prezidentovi klubu, členom prezídia, členom správnej rady, kapitánovi klubu, sekretárovi klubu a všetkým ostatným členom klubu, ako aj osobám nachádzajúcich sa v areáli golfového ihriska Gray Bear, Little Bear,
i) riadne a včas platiť členské príspevky, hracie poplatky, prípadne iné poplatky súvisiace s členstvom v klube, pokiaľ tak rozhodol príslušný orgán podľa stanov klubu.
10. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením člena klubu – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení a ukončení členstva doručené na adresu sídla klubu;
b) vylúčením člena – ak člen klubu opätovne a napriek predchádzajúcej písomnej výstrahe porušuje členské povinnosti;
c) okamžitým vylúčením člena zo strany klubu – pre obzvlášť závažné porušenie povinností zo strany člena klubu. Obzvlášť závažným porušením povinností člena klubu sa rozumie najmä:
1. manipulácia priebehu a výsledkov súťaží klubu,
2. podozrenie na páchanie trestnej činnosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v zn.n.p., ktorej sa dopustil v areáli golfového ihriska Gray Bear alebo Little Bear,
3. neprispôsobivé správanie člena klubu, agresívne správanie voči iným členom klubu, prípadne iným osobám nachádzajúcim sa v areáli golfového ihriska Gray Bear alebo Little Bear.
d) smrťou člena – riadne individuálne členstvo v klube sa dedí. Členstvo môže v konaní o dedičstve pripadnúť len jednému dedičovi.
e) zánikom klubu – v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb.,
f) zánikom kolektívneho člena – v prípade zániku kolektívneho člena s právnym nástupcom môže správna rada rozhodnúť o pokračovaní členstva v prospech právneho nástupcu v klube na základe žiadosti člena klubu, ktorú je povinný podať najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa kedy sa dozvedel, že ako podnikateľ, príp. právnická osoba v súlade s platnými právnymi predpismi SR zanikne k určitému dátumu,
g) zánikom kolektívneho členstva na dobu určitú – zaniká uplynutím dohodnutej doby, ak je v zmluve o kolektívnom členstve dohodnuté na dobu určitú,
h) odpredajom členstva so súhlasom správnej rady klubu – za stanovenia konkrétnych podmienok určených správnou radou,
i) prevodom členstva na inú osobu – prevod členstva je možný na základe písomnej žiadosti o prevod členstva, ktorú člen klubu zašle na adresu sídla klubu.
Žiadosť musí obsahovať:
• meno a priezvisko prevádzajúceho riadneho člena klubu/ obchodné meno, sídlo,
IČO kolektívneho člena klubu,
• základné informácie o osobe, na ktorú má byť konkrétne členstvo prevedené.
Správna rada rozhodne o písomnej žiadosti do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla klubu. Prezident klubu je oprávnený požadovať poskytnutie ďalších informácií od prevádzajúceho člena.
a) Prevod riadneho individuálneho členstva Člen klubu môže so súhlasom správnej rady trvalo previesť svoje členstvo na inú fyzickú osobu. Výnimočne so súhlasom prezidenta klubu na dobu vopred určenú. V prípade, ak prevádza svoje členstvo na osobu mladšiu ako 18 rokov, poverený zamestnanec klubu vyznačí v evidencii klubu poznámku o prevode riadneho členstva. V danom prípade sa po dosiahnutí maximálneho veku pre juniorské členstvo prechádza automaticky na riadne členstvo bez povinnosti úhrady doplatku vo výške vstupného poplatku za riadne individuálne členstvo. Juniorské členstvo, ktoré nebolo predtým riadnym členstvom, nie je možné previesť na inú osobu.
b) Prevod kolektívneho členstva
Člen klubu môže po predchádzajúcom písomnom súhlase správnej rady trvalo previesť kolektívne členstvo na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa.
11. Dedič členstva, právny nástupca členstva alebo iná osoba, na ktorú má byť členstvo prevedené v zmysle príslušných ustanovení bodu 10 (písm. d), f) a i)), zároveň vyjadrí svoj súhlas, resp. nesúhlas s členstvom v klube.
12. V prípade zániku členstva podľa tohto bodu sa riadny i kolektívny prevádzajúci člen klubu zaväzuje vysporiadať všetky finančné záväzky, ktoré má ku dňu zániku členstva voči klubu, ak správna rada nerozhodne inak.

Článok 4
Vstupný poplatok, ročné členské príspevky a iné poplatky
1. Vstupný poplatok je nenávratný príspevok klubu a je splatný pri vzniku členstva.
2. Vstupný poplatok a ročné členské príspevky vrátane udržiavacieho poplatku sú základným prejavom príslušnosti člena ku klubu ako k celku, pre ktorý predstavujú súčasť finančných príjmov.
3. Vstupný poplatok a ročné členské príspevky vrátane udržiavacieho poplatku na návrh správnej rady stanoví prezídium klubu a sú záväzné pre všetkých členov klubu. Ročný členský príspevok, resp. udržiavací poplatok sú splatné v lehote určenej prezídiom klubu.
4. Prezídium určuje na návrh správnej rady výšku hracích poplatkov, prípadne iných poplatkov.
5. Ročné členské poplatky sa platia za príslušný kalendárny rok, v ktorom boli vystavené faktúry. V prípade záujmu člena klubu, môže mu byť vystavená faktúra vopred na ním určené časové obdobie, ktoré je dlhšie ako 1 rok. Ročné členské poplatky sú taktiež nenávratné.
6. Všetky vybrané poplatky sú súčasťou rozpočtu klubu.

Článok 5
Orgány klubu
1. Orgánmi združenia sú:
a) konferencia klubu,
b) správna rada klubu,
c) prezident klubu,
d) prezídium klubu,
e) odborné komisie klubu, iné orgány klubu.

Článok 6

Konferencia klubu
1. Konferencia klubu je najvyšším orgánom klubu. Konferenciu tvoria všetci členovia klubu. Konferenciu zvoláva správna rada. Je povinná tak vykonávať raz za rok alebo v prípade, ak o to požiada prezídium alebo najmenej 2/3 členov klubu. Pozvánku, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie správna rada zasiela členom klubu najmenej 14 kalendárnych dní pred konaním zasadnutia poštou alebo elektronickou poštou – e-mailom.
2. Zo zasadnutia konferencie sa vyhotovuje v zmysle § 8 ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú klub uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
3. Konferencia:
a) prejednáva Výročnú správu o činnosti klubu predkladanú správnou radou,
b) podáva návrhy a pripomienky k prejednávaným veciam,
c) požaduje vysvetlenia od členov správnej rady klubu a členov prezídia klubu,
d) berie na vedomie ročnú správu prezidenta klubu, ak nie je súčasťou správy podľa písmena a).
4. Rokovanie konferencie klubu vedie prezident klubu alebo predseda prezídia klubu, prípadne nimi poverený člen klubu, alebo iná nimi poverená osoba.
5. Konferencia klubu je schopná uznášať sa, ak je prítomných viac ako 50 % všetkých členov klubu a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani 15 minút po oznámenom začiatku zasadnutia, vyhlasuje sa náhradná konferencia, kde na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov a náhradná konferencia prerokúva iba program uvedený v pozvánke zaslanej v súlade s bodom 1 tohto článku. Korešpondenčná forma hlasovania Konferencie klubu.
6. Oprávnení členovia klubu (Článok 3) môžu hlasovať aj korešpondenčnou formou spôsobom uvedeným v tomto článku. Korešpondenčná forma hlasovania členmi klubu sa využíva v prípadoch:
a) mimoriadneho stavu vyhláseného v SR v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou,
b) v prípade zákazu alebo obmedzenia verejných zhromaždení,
c) vždy, ak tak rozhodne správna rada klubu.
7. Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na hlasovacom lístku. Pri korešpondenčnom hlasovaní, poverený zástupca klubu doručí elektronicky, na e-mailovú adresu každého člena klubu hlasovací lístok, ktorý musí obsahovať:
a) meno a priezvisko riadneho člena klubu, resp. obchodné meno a IČO kolektívneho člena klubu,
b) otázky, ktoré sú predmetom hlasovania, ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami,
c) úplné znenie schvaľovaného návrhu,
d) termín hlasovania, t.j. dátum – dokedy je hlasujúci člen klubu povinný zaslať klubu svoje vyjadrenie – doručiť riadne vyplnený a podpísaný hlasovací lístok,
e) súhlas alebo nesúhlas hlasujúceho vyjadrený vlastnoručným podpisom; pri každej otázke sú vyznačené dva rámčeky, z ktorých jeden je napísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“ a ich začiarknutím vyjadrí člen svoj súhlas alebo nesúhlas s otázkou.
8. Správna rada klubu poverí zodpovednú osobu, ktorá zabezpečí zaslanie hlasovacích lístkov všetkým oprávneným hlasujúcim členom klubu tak, aby boli doručené 14 kalendárnych dní pred termínom uzavretia hlasovania.
9. Člen klubu je povinný na hlasovacom lístku vyznačiť svoj súhlas alebo nesúhlas ku každej otázke, vlastnoručne podpísať hlasovací lístok, nascanovať hlasovací lístok a elektronickou poštou doručiť klubu na e-mailovú adresu: gctale@tale.sk, alebo hlasovací lístok zaslať poštou na adresu sídla klubu do stanoveného termínu.
10. Členovia klubu, ktorí k určitej otázke nevyjadria svoj názor, sa pre účely korešpondenčného hlasovania považujú za nehlasujúcich, v tej konkrétnej otázke. Takýto hlas sa považuje za neplatný. Neplatný hlas sa nebude zahŕňať do celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov k danej otázke. Hlas sa nepovažuje za platný aj vtedy, ak člen klubu označí, či už omylom, alebo úmyselne oba rámčeky označené slovom „áno“ aj „nie“, alebo ak hlasovací lístok v tejto časti či v celom rozsahu upraví tak, že jeho prejav vôle nebude dostatočne určitý a zrozumiteľný.
11. Po termíne, v ktorom bol člen klubu povinný doručiť klubu hlasovací lístok, poverený zástupca klubu za účasti dvoch členov správnej rady, prípadne iných osôb poverených prezidentom klubu, zistia výsledok hlasovania vo forme zápisnice.
12. Hlasovanie korešpondenčnou formou je úspešné, ak zašle správne vyplnený hlasovací lístok v termíne podľa tohto článku aspoň 1/4 všetkých oprávnených hlasov členov klubu.
13. Z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše poverený zástupca klubu a podpíšu ju 2 overovatelia – členovia správnej rady, resp. nimi 2 poverené osoby. Prílohou zápisnice sú hlasovacie lístky s vyjadreniami hlasujúcich a vyjadrenie overovateľa, ak ju odmietol podpísať.
Zápisnica musí obsahovať najmä:
a) termín a podmienky písomného hlasovania,
b) úplné znenie schvaľovaného návrhu,
c) otázky, ktoré boli predmetom hlasovania,
d) výsledky hlasovania k jednotlivým otázkam,
e) znenie prijatých rozhodnutí z písomného hlasovania,
f) meno, priezvisko a podpisy povereného zástupcu klubu a 2 overovateľov – členov správnej rady (prípadne 2 poverených osôb).
14. Zápisnicu a výsledok písomného hlasovania členov musí správna rada klubu zverejniť, a to do siedmich dní od zistenia výsledkov hlasovania spôsobom v klube obvyklým a zároveň poverený zamestnanec klubu ho zašle elektronicky na e-mailové adresy členov klubu; oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum jeho zverejnenia.
15. Platné rozhodnutia ako aj schválené zmeny sú záväzné pre všetkých členov klubu.
16. Každý riadny individuálny člen klubu má jeden hlas. Kolektívny člen má počet hlasov určený podľa počtu hracích kariet, ktoré platí / spolu karty na meno a hosťovské karty/. Každý člen klubu sa zúčastňuje na konferencii osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Viacerí členovia klubu sa môžu dohodnúť a udeliť plnomocenstvo jednému splnomocnencovi za účelom zúčastnenia sa na konferencii klubu, resp. účasti na korešpondenčnom hlasovaní. V plnomocenstve musí byť uvedený spôsob, akým má splnomocnenec v mene splnomocniteľa hlasovať.
17. V prípade vzniku mimoriadnej situácie (napr. pandémia, nepredvídateľné udalosti, vis maior) alebo iných prípadoch, v ktorých tak rozhodne správna rada, je možné konferenciu zvolať aj online za dodržania všetkých lehôt na jej zvolanie v súlade s týmto článkom stanov klubu.

Článok 7
Správna rada

1. Správna rada klubu je výkonným orgánom klubu. Má minimálne 3 členov. Členov správnej rady volí a odvoláva prezídium klubu. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. Počet členov správnej rady môže byť rozširovaný voľbou nových členov prezídiom klubu. Na čele správnej rady stojí prezident klubu, ktorého volí a odvoláva prezídium klubu a ktorý je zároveň 1. štatutárnym zástupcom klubu.

2. Správna rada:
a) koordinuje a zaisťuje prácu klubu medzi konferenciami a pri svojej práci sa riadi stanovami klubu a postupuje tak, aby to bolo v prospech klubu,
b) schvaľuje prihlášky nových členov a rozhoduje o žiadosti o pokračovaní členstva v prípade zániku kolektívneho člena s právnym nástupcom,
c) udeľuje súhlas pri odpredaji členstva,
d) navrhuje prezídiu klubu výšku vstupného a ročného členského príspevku,
e) vypracúva výročnú správu o činnosti a správu o hospodárení klubu, a to najneskôr do šiestich mesiacoch od skončenia účtovného obdobia,
f) zverejňuje výsledky hlasovania členov klubu v prípade korešpondenčného hlasovania,
g) určuje, kedy sa bude využívať korešpondenčná forma hlasovania,
h) rozhoduje o vysporiadaní finančných záväzkov zanikajúceho člena klubu,
i) rozhoduje o možnosti prevodu členstva,
j) schvaľuje a vydáva disciplinárny poriadok, ako aj všetky jeho zmeny.
3. Zasadnutie správnej rady zvoláva prezident klubu pozvánkou doručenou poštou, elektronicky – e-mailom alebo telefonicky. Zo zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje zápisnica a archivuje sa v sídle klubu.
4. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.
5. Člen správnej rady môže odstúpiť z funkcie. Svoje rozhodnutie o vzdaní sa funkcie v písomnej forme doručí prezidentovi klubu alebo predsedovi prezídia klubu. Vzdanie sa funkcie je účinné od nasledujúceho dňa po doručení rozhodnutia o vzdaní sa funkcie, pokiaľ rozhodnutie o vzdaní sa funkcie neobsahuje neskorší dátum. Ak sa člen správnej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí prezídia klubu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Článok 8
Prezident klubu
1. Prezident klubu je 1. štatutárnym zástupcom klubu, ktorý koná v mene klubu a podpisuje písomnosti navonok. Prezident klubu stojí na čele správnej rady.
2. Prezidentom klubu sa môže stať len člen správnej rady (čl. 10 ods. 6 písm. d)).
3. Prezidenta klubu volí a odvoláva prezídium klubu. Prezidenta klubu volí prezídium klubu na obdobie zhodné s jeho funkčným obdobím člena správnej rady.
4. Prezident klubu:
a) riadi a koordinuje činnosť správnej rady, zvoláva jej zasadnutia, zabezpečuje vypracovanie
zápisníc zo zasadnutia správnej rady,
b) vedie rokovanie konferencie klubu a zabezpečuje vypracovanie zápisníc zo zasadnutia konferencie klubu,
c) zabezpečuje vedenie účtovníctva klubu,
d) vypracúva ročnú správu prezidenta, ktorú predkladá prezídiu,
e) rozhoduje o navrhovaných záveroch a prípadných sankciách predkladaných disciplinárnou komisiou,
f) podáva návrh na prezídium klubu na okamžité vylúčenie člena klubu, ktorý obzvlášť závažným spôsobom porušil povinnosti člena klubu v zmysle Článku 3 ods. 10 písmeno c).
5. Výkon funkcie prezidenta klubu je nezastupiteľný.
6. Prezident klubu môže odstúpiť z funkcie. Svoje rozhodnutie o vzdaní sa funkcie v písomnej forme doručí predsedovi prezídia klubu. Vzdanie sa funkcie je účinné od nasledujúceho dňa po doručení rozhodnutia o vzdaní sa funkcie, pokiaľ rozhodnutie o vzdaní sa funkcie neobsahuje neskorší dátum. Ak sa prezident klubu vzdá svojej funkcie na zasadnutí prezídia klubu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Článok 9
Odborné komisie, iné orgány klubu
1. V rámci klubu pôsobia:
a) disciplinárna komisia,
b) iná komisia,
c) kapitán klubu,
d) sekretár klubu.

a) Disciplinárna komisia
Za disciplinárne previnenie v súlade s disciplinárnym poriadkom klubu môžu byť jednotlivcom, riadnym individuálnym, juniorským aj kolektívnym členom uložené disciplinárne sankcie. Disciplinárnym orgánom I. stupňa je disciplinárna komisia, ktorá má 3 členov. Jej členov vymenúva a odvoláva správna rada na funkčné obdobie 5 rokov. Spôsob prejednania disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania, druhy disciplinárnych sankcií a podmienky ich uloženia, prípadné využitie ochranných opatrení stanoví disciplinárny poriadok, ktorý schvaľuje a vydáva správna rada.
b) Iná komisia V prípade potreby rozhodne správna rada o vymenovaní konkrétnej ďalšej komisie a zároveň určí podmienky jej vymenovania, odvolania, funkčného obdobia i účelu, na ktorý bola zriadená.
c) Kapitán klubu
– volí ho a odvoláva konferencia klubu na 5-ročné funkčné obdobie,
– koordinuje činnosť komisií,
– otvára a zatvára golfovú sezónu v danom kalendárnom roku,
– na základe výsledkov a správ príslušných komisií oznamuje prezidentovi klubu vyhodnotenie športových výsledkov za konkrétnu ukončenú golfovú sezónu;
– tvorí kritériá na nomináciu hráčov na turnaje s inými klubmi, prípadne návrhy na reprezentáciu v mene klubu,
– spolupodieľa sa na zozname turnajov pre každú golfovú sezónu,
d) Sekretár klubu
– volí ho a odvoláva prezídium klubu na 5-ročné funkčné obdobie,
– spracúva vyhodnotenie športových výsledkov daného roka,
– zabezpečuje plynulé fungovanie klubu,
– aktívne sa podieľa na organizácii podujatí klubu,
– zabezpečuje komunikáciu s členmi klubu.

Článok 10
Prezídium klubu
1. Prezídium klubu je najvyšším kontrolným orgánom a má 3 členov.
2. Členov prezídia volí a odvoláva konferencia klubu. Funkčné obdobie členov prezídia je päťročné. Na čele prezídia stojí predseda prezídia, druhý štatutárny zástupca, ktorého zo svojho stredu volí prezídium na funkčné obdobie zhodné s jeho funkčným obdobím člena prezídia. Predseda prezídia zvoláva a vedie prezídium, ktoré sa schádza najmenej 1x ročne.
3. Zo zasadnutia prezídia klubu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú klub uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
4. Prezídium rozhoduje väčšinou všetkých členov prezídia, pričom každý má jeden hlas. Na rozhodnutie o zmene stanov (ods. 6 písm. c) tohto článku) je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov prezídia.
5. Ak si to vyžiada mimoriadna situácia, môže sa prezídium doplniť kooptáciou náhradného člena do nasledujúceho zasadnutia konferencie klubu.
6. Do výlučnej právomoci prezídia patrí:
a) rozhodnutie o zmene názvu a symbolov klubu,
b) určovanie hlavných smerov a koncepcie rozvoja činnosti klubu,
c) schvaľuje zmeny a doplnenia stanov klubu,
d) voliť a odvolávať prezidenta klubu spomedzi členov správnej rady,
e) schvaľovať a prejednávať výročnú správu o činnosti, správu o hospodárení a stav rozpočtu,
f) schvaľovať výšku vstupných, ročných členských príspevkov, hracích a iných poplatkov,
g) rozhodovať o odvolaní člena klubu v rámci disciplinárneho konania,
h) rozhodovať o zrušení klubu a stanoviť zásady a spôsob vysporiadania majetku klubu,
i) udeľovať titul „ČESTNÝ ČLEN KLUBU“
j) odvolať členov iných orgánov klubu, ktorí stratili dôveru svojich členov, alebo sa dopustili činov, ktoré sú nezlučiteľné s ich funkciou, a to najmä závažným porušením stanov, nedbalým výkonom funkcie im zverenej, či jednaním proti záujmom klubu, machináciami alebo iným úmyselným jednaním poškodzujúcim majetkové záujmy alebo dobré meno klubu a sami neuznali za vhodné odstúpiť zo svojej funkcie,
k) brať na vedomie správu prezidenta klubu za príslušný kalendárny rok,
l) rozhodnúť o návrhu prezidenta klubu, ktorý stojí na čele správnej rady o okamžitom vylúčení člena klubu,
m) rozhodnúť o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy nezahŕňajú do pôsobnosti iných orgánov.
7. Výkon funkcie člena prezídia je nezastupiteľný.
8. Člen prezídia môže odstúpiť z funkcie. Svoje rozhodnutie o vzdaní sa funkcie v písomnej forme doručí prezidentovi klubu. Vzdanie sa funkcie je účinné od nasledujúceho dňa po doručení rozhodnutia o vzdaní sa funkcie, pokiaľ rozhodnutie o vzdaní sa funkcie neobsahuje neskorší dátum. Ak sa člen prezídia vzdá svojej funkcie na zasadnutí konferencie klubu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

Článok 11
Kontrolór klubu

1. Ak klub má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 EUR ročne, klub zriadi a rozhodnutím prezídia klubu obsadí funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
2. Po obsadení funkcie kontrolór postupuje pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. ZoŠ.


Článok 12
Právne postavenie, majetok a základné hospodárenie
1. Štatutárnym orgánom sú prezident klubu a predseda prezídia klubu, ktorí v mene klubu konajú a podpisujú, a to aj každý samostatne. Ak je pre právny úkon predpísaná slovenským právom písomná forma, potom k jeho platnosti a účinnosti sa vyžaduje podpis prezidenta alebo predsedu prezídia. Právny úkon v mene klubu, potvrdený prezidentom klubu alebo predsedom prezídia klubu sa považuje za platný právny úkon.
2. Klub je nezávislou spolkovou organizáciou s právnou subjektivitou – je právnickou osobou. Klub môže svojím menom nadobúdať práva, zaväzovať sa a má samostatnú majetkovú zodpovednosť. K plneniu svojich úloh môže tiež používať národný alebo iný majetok, ktorý mu bol zmluvne odovzdaný do užívania, s právom hospodáriť s ním ako s vlastným s výnimkou práva predaja.
3. Majetok klubu tvorí hmotný majetok, pohľadávky, zdroje klubu a iné aktíva.
4. Zdroje klubu sú:
a) vstupné príspevky,
b) ročné členské príspevky a poplatky,
c) príjmy zo športovej a kultúrnej spoločenskej činnosti,
d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
e) príspevky od národného športového zväzu – SKGA z príspevku uznanému športu,
f) dotácie z rozpočtu verejnej správy,
g) príspevky na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,
h) príspevky a podpory iných organizácií a jednotlivcov,
i) dary,
j) iné príjmy.
6. Klub hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
7. K zabezpečeniu hospodárenia klubu je klub oprávnený zriadiť samostatné bežné účty, devízové účty a príslušné pokladničné miesta na golfovom ihrisku a sekretariáte klubu. Klub zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 3 písm. d) ZoŠ a osobitný bankový účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ. Údaje na osobitnom bankovom účte na prijímanie prostriedkov zo zmlúv o sponzorstve v športe sú bezplatné, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Pre právne zriadenie, prevádzku a ochranu pokladničného miesta sú pre klub záväzné právne predpisy.
8. K zabezpečeniu svojho majetku a vlastnej prevádzky je klub oprávnený uzatvárať príslušné poistné zmluvy, najmä poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, pokladničnej hotovosti a poistenie pre prípad zodpovednosti za škody.

Článok 13
Zrušenie a zánik klubu
1. Klub sa ruší
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.
2. Klub zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.
3. Na zrušenie a zánik klubu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn.n.p. o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v zn.n.p. neustanovuje inak.

Článok 14
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Klub vznikol na základe ustanovujúcej schôdze konanej dňa 5.11.1997 a na základe schválenia stanov ako právnická osoba, a to dňom registrácie združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
2. Zmeny a doplnenia stanov nadobúdajú záväznosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
3. Členovia klubu majúci štatút profesionálneho trénera alebo rozhodcov môžu sa voľne združovať v asociáciách podľa druhu odbornosti, a to bez vplyvu na ich členstvo v klube.
4. Toto úplné znenie stanov bolo prijaté na základe zmien prijatých Prezídiom klubu Uznesením č. 1 zo dňa 17.06.2022.

Horná Lehota dňa 17.06.2022