fbpx

ÚRAZOVÉ POISTENIE V CENE SKIPASU OD PREMIUM POISŤOVNE

Každá osoba, ktorá má v lyžiarskom stredisku SKI Tále zakúpenú platnú vstupenku /skipas/ získava automaticky počas prevádzkovej doby lyžiarskeho strediska a s platnou vstupenkou /skipasom/ poistné krytie pre prípade úrazu

Čo je predmetom poistenia?
 
  • poistenie pre prípad prechodných následkov úrazu s plnením poisťovateľa za priemernú dobu nevyhnutného liečenia
  • poškodenie alebo zničenie lyžiarskeho výstroja – v súvislosti s úrazom

ROZSAH POISTENIA

INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PLNENÍ

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Postup pri likvidácii poistnej udalosti – čiže čo robiť ak sa vám stane úraz na svahu ?

  1. Po vzniku úrazu poisteného je poistený povinný privolať zamestnanca strediska SKI Tále, prípadne bezodkladne navštíviť ošetrovňu za účelom ošetrenia, spísania a evidovania úrazu. Záznam o úraze je potrebné spísať vždy v stredisku, ktoré disponuje príslušným tlačivom hlásenia poistnej udalosti.  
  2. V prípade vzniku poistnej udalosti  podáva hlásenie do poisťovne poverený pracovník strediska SKI Tále (nie klient priamo), pričom následne poistné plnenie ide poškodenému (klientovi).
  3. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu výstroja, k tejto škode musí vždy prísť v súvislosti s úrazom v zmysle poistných podmienok – toto hlásenie je súčasťou tlačiva Hlásenia škodovej udalosti.
  4. Pre uskutočnenie poistného plnenia odporúčame predloženie skipasu, ideálne spolu s pokladničným dokladom, alebo výpisom z bankového účtu.

HLÁSENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI A OZNÁMENIE O ÚRAZE

INCIDENT REPORTING AND ACCIDENT NOTIFICATION

Kontakt pre uplatnenie nároku na poistné plnenie: poistenie@tale.sk ; +421 48 67 12 201