Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Tále, a.s., so sídlom Tále 100, 977 01 Horná Lehota, IČO: 36028631 zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

INFORMOVANÉ SÚHLASY:

Informovanie zmluva

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: plnenie predmetu zmluvy

Právny základ: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku.

 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie podpora počas pandémie COVID

Prevádzkovateľ: Tále, a.s., ďalej len „Prevádzkovateľ“ 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Prevádzkovateľ oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje sú spracúvané a odosielané na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – ďalej UPSVAR za účelom „Podpory na udržanie pracovných miest v rámci pomoci zamestnávateľom na udržanie pracovných miest počas pandémie COVID“ na základe právneho základu: zmluvy medzi Tále, a.s. a UPSVAR. Na UPSVAR zasielame v rámci výkazu pre priznanie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 3B nasledovné údaje o zamestnancoch: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Vymeriavací základ pre účel zákona o sociálnom poistení, Hrubá mzda zamestnanca. V prípade Opatrenia č. 3A zasielame nasledovné údaje: priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok, počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaných za daný mesiac, výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.

Informovanie životopis

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: vyžiadanie a archivovanie životopisu pre uzavretie pracovného pomeru

Právny základ: zmluva – predzmluvný vzťah

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ, členovia výberovej komisie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky

 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie osobitný zákon

(Ubytovanie v hoteloch, registrácia na športové podujatie – rezervačné systémy)

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: vybavovanie žiadosti podľa osobitného zákona – uvedené na tlačive žiadosti

Právny základ: osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem – súkromný telefón, e-mail

(Ubytovanie v hoteloch – rezervačný systém)

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: operatívna komunikácia pre účely rezervácie ubytovania a služieb poskytované dotknutým osobám

Zoznam osobných údajov: súkromné číslo telefónu, e-mailová adresa

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: operatívna komunikácia pre účely rezervácie ubytovania a služieb poskytované dotknutým osobám

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky


 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem – zverejňovanie fotografií

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: budovanie dobrého mena – informovania z organizovaných podujatía zverejňovanie fotografií vo firemných materiáloch (pri každom podujatí s fotením budú účastníci informovaní o fotení na bežnom mieste a bežným spôsobom (nástenka Golfshopu a verbálnym vyhlásením tesne pred podujatím). Osoby nesúhlasiace so zverejnením fotografií so svojou podobizňou môžu pred, alebo počas podujatia osloviť organizátora a vyjadriť svoj nesúhlas.

Zoznam osobných údajov: fotografia účastníka alebo účastníkov golfových a iných podujatí, golfovej akadémie a záverečnej súťaže detskej golfovej akadémie organizovanej prevádzkovateľom

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: budovanie si dobrého mena a kontaktov zo zákazníkmi a partnermi.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: webové a facebookové stránky Tále, a.s., marketingové materiály Tále, a.s.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania osobných údajov


 Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem – Newsletter

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: zasielanie informácií o novinkách (produktoch a službách) prevádzkovateľa prostredníctvom newsletteru (členom golfového klubu Tále a našim stálym zákazníkom)

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa (členovia), prípadne Vami udelený súhlas

Oprávnený záujem: snaha o poskytovanie informácií o našich novinkách a špeciálnych ponukách členom golfového klubu Tále a našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie tak nášho vzťahu s členmi a stálymi zákazníkmi

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania osobných údajov


   Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem – kamerový systém

Prevádzkovateľ: Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účelspracovania: ochrana majetku spoločnosti kamerovým systémom

Zoznam osobných údajov: videozáznam osoby alebo vozidla

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: ochrana majetku spoločnosti a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu spoločnosti

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 30dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.

 
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Informovanie oprávnený záujem – úrazový protokol

Prevádzkovateľ:  Tále, a.s.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@tale.sk

Účel spracovania: ochrana prevádzkovateľa a dotknutej osoby v ich právach

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa, zamestnávateľ, poisťovňa, údaje o nehode

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: ochrana prevádzkovateľa v jeho právach (aj pred prípadným zneužitím), ochrana dotknutej osoby v jej právach,

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ, poisťovne alebo orgány štátnej moci (správy)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

————————————————————————————————————

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.